sobota, czerwiec 22, 2024

Wyświetlenie artykułów z etykietą: prawo

piątek, 04 styczeń 2019 22:07

Pojęcie kontroli w prawie polskim

Punktem wyjścia dla powyższych rozważań będzie zdefiniowanie kontroli i jej wyodrębnienie od innych środków służących do badania i oceny konkretnych sytuacji.

piątek, 04 styczeń 2019 22:04

Reforma sądownictwo administracyjnego

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku przewiduje co najmniej dwuinstancyjne postępowanie sądowe. Pełna realizacja konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, a w szczególności wynikającej z niej zasady prawa do sądu, spowodowała konieczność podjęcia prac nad reformą sądownictwa administracyjnego.

piątek, 04 styczeń 2019 21:54

Postępowanie nakazowe

Jest rodzajem postępowania szczególnego. Sąd na posiedzeniu może orzec wyrokiem nakaz karny w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie grzywny w kwocie nie wyższej niż połowa przewidzianej w ustawie górnej granicy wysokości grzywny.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:51

Postępowanie zwyczajne

Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach określonych w art. 27 § 1 i 2 kodeksu także wniosek złożony przez pokrzywdzonego.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:47

Strony postępowania

Stronami postępowania w sprawach o wykroczenia są oskarżyciel publiczny, obwiniony oraz pokrzywdzony. Rolę oskarżyciela publicznego ustawodawca zastrzegł przede wszystkim dla policji, jednak w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w kodeksie pracy, a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:39

Właściwości sądu

Właściwość sądów ustawodawca określił w sposób następujący. W I instancji właściwe do orzekania w sprawach o wykroczenia są sądy rejonowe, a w przypadku czynów popełnionych przez żołnierzy - wojskowe sądy garnizonowe. Stanowi o tym art. 9 § 1 kodeksu: w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10 (a więc spraw odnoszących się do żołnierzy).

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:36

Kryminalistyka

KRYMINALISTYKA
Placówki, których funkcjonowanie przyczynia się do rozwoju polskiej kryminalistyki:
- Instytut Ekspertyz Badawczych w Krakowie (toksyny, dokumenty, pismo, wypadki komunikacyjne.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:31

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o post. uproszczonym z zachowaniem przepisów odrębnego rozdziału – omówionego poniżej.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:28

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe polega na ty, że zamiast rozprawy sąd w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu bez udziału stron, z własnej inicjatywy i na pdst. materiałów zebranych w dochodzeniu orzeka o winie i o karze wydając wyrok nakazowy.

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:17

Bazy: Bezpieczeństwo Twoich finansów w Internecie

Czy bankowość internetowa jest bezpieczna?
Czy mogę zostać okradziony przez hakera?
Jak chronić się przed przestępstwami internetowymi?

Dział: Prawo karne