sobota, lipiec 13, 2024
piątek, 04 styczeń 2019 21:39

Właściwości sądu

Właściwość sądów ustawodawca określił w sposób następujący. W I instancji właściwe do orzekania w sprawach o wykroczenia są sądy rejonowe, a w przypadku czynów popełnionych przez żołnierzy - wojskowe sądy garnizonowe. Stanowi o tym art. 9 § 1 kodeksu: w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10 (a więc spraw odnoszących się do żołnierzy).

Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, iż sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozpoznaje także środki zaskarżenia w wypadkach wskazanych w ustawie oraz przeprowadza inne czynności, gdy ustawa to przewiduje. Niestety, ustawodawca nie ustrzegł się się nieścisłości. I tak w świetle nowej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), a ściślej jej art. 12 § 1 pkt 2, w sądach rejonowych tworzy się wydziały karne do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia, rozpoznawanych w II instancji. Natomiast kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi, iż sądem odwoławczym jest sąd okręgowy właściwy do rozpoznania apelacji.

Rozbieżność ta powoduje, że w zasadzie nie wiadomo, jaki sąd będzie właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Być może nieścisłość tę można usunąć poprzez interpretację przepisu art. 14 § 1 kodeksu. Otóż przepis ten stanowi, iż sądem odwoławczym w sprawach o wykroczenia podlegających właściwości sądów powszechnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest:

1. sąd okręgowy do rozpoznania apelacji oraz zażaleń na postanowienia i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku,
2. sąd rejonowy w innym równorzędnym składzie do rozpoznania pozostałych zażaleń.

Tak więc wydziały karne w sądach rejonowych rozpoznawałyby wyłącznie "pozostałe zażalenia" w rozumieniu przepisu art. 14.

źródło: justitia.pl

Więcej w tej kategorii: « Kryminalistyka Strony postępowania »