sobota, lipiec 20, 2024
poniedziałek, 29 marzec 2021 13:08

Czy za łamanie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna?

prawo własności intelektualnej prawo własności intelektualnej unplash

Choć niektórzy mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, to jednak niektóre rodzaje naruszenia prawa autorskiego mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną. Tłumaczymy, jakie przepisy karne zostały zawarte w ustawie o prawach autorskich oraz jakie kary grożą za naruszania własności intelektualnej.

Podstawa prawna kar za łamanie praw autorskich

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje przepisy karne za naruszenia dóbr własności intelektualnej w rozdziale 14., który określa penalizowane rodzaje czynów zabronionych, a także reguluje rodzaj i wysokość kar za poszczególne naruszania praw autorskich.

Jakie rodzaje naruszeń praw autorskich definiuje ustawa i jakie grożą za nie kary?

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo własności intelektualnej definiuje sześć rodzajów naruszeń praw autorskich, a za każde z nich przewiduje różną wysokość kar, określonych w kodeksie karnym.

Plagiat

Plagiat jest najpowszechniejszym rodzajem naruszenia własności intelektualnej. O plagiacie mówimy w momencie przywłaszczenia sobie dzieła lub wprowadzenie w błąd w kwestii autorstwa utworu lub jego części. Kary przewidziane za plagiat to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat trzech.

Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu

Bezprawne rozpowszechnianie dotyczy zarówno utworów w wersji oryginalnej, jak też opracowania artystycznego wykonania, nagrania, fonogramu, wideogramu czy nagrania. O bezprawnym rozpowszechnianiu mówimy wówczas, gdy utwór jest rozpowszechniany bez posiadania stosownych uprawnień lub wbrew ich warunkom.

Kary przewidziane za ten czyn zabroniony to grzywna, ograniczenie wolności i kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku, kiedy sprawca czerpie z tego korzyści majątkowe, wówczas górną granicą jest pozbawienie wolności do lat trzech. W przypadku nagminnego naruszania praw autorskich w ten sposób należy liczyć się z karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat pięciu.

Piractwo, czyli bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie

Bezprawne zwielokrotnianie i utrwalanie utworów, opracowań artystycznych, nadań, nagrań, fonogramów i wideogramów w celu wprowadzenia nielegalnych kopii do sprzedaży i osiągania z tego korzyści majątkowej potocznie nazywane jest piractwem. Grożą za nie kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat dwóch.

Paserstwo, czyli obrót nielegalnymi kopiami

O paserstwie mówimy nie tylko w kontekście wprowadzania do sprzedaży nielegalnych kopii, ale również ich nabywaniu, pomagania w zbyciu oraz pomagania w ukryciu tychże. Kary przewidziane za paserstwo to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wytwarzanie, obrót oraz reklamowanie urządzeń do usuwania zabezpieczeń

Jest to przestępstwo o charakterze wielowymiarowym, bowiem penalizowane jest nie tylko wykorzystywanie tych urządzeń lub ich komponentów w celu usunięcia lub ominięcia zabezpieczeń przed nielegalnym kopiowaniem, nielegalnym odtwarzaniem czy rozpowszechnianiem, ale także wytwarzanie tych urządzeń, reklamowanie ich, sprzedaż, najem, a nawet posiadanie.

Za ten rodzaj przestępstw przewidziane są kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat trzech.

Utrudnianie kontroli korzystania

Przez to przestępstwo rozumie się utrudnianie oraz uniemożliwianie wykonywania prawa do kontroli korzystania z utworu, a także odmowę informacji na temat wpływów z danego utworu. Karą za ten czyn zabroniony mogą być grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do jednego roku.