Spółka cywilna jest umową cywilnoprawną. Nie wystepuje jako samodzielny przedsiębiorca. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki. Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego.

Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą bez konieczności tworzenia szczególnej formy organizacyjnej (np. spółki).

Umowy miedzynarodowe dziela się na:

* ratyfikowane (stanowiące powszechnie obowiązujące źródło prawa)
* nieratyfikowane (wiążące jedynie organy państwowe)

Administracja publiczna jest to:

piątek, 04 styczeń 2019 22:07

Pojęcie kontroli w prawie polskim

Punktem wyjścia dla powyższych rozważań będzie zdefiniowanie kontroli i jej wyodrębnienie od innych środków służących do badania i oceny konkretnych sytuacji.

© 2013-2020 by SN2.EU