sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 07:56

Ustawy i rozporządzenia jako źródło administracyjnego prawa

Ustawy i rozporządzenia są powszechnie obowiązującymi źródłami prawa. Zawierają regulacje dotyczące praw i obowiazków obywateli oraz innych przedsiębiorstw, a także normują zakres kompetencji i organów administracji publicznej.

Ustawy uchwalane są przez Sejm i Senat w drodze procedury ustawodawczej, a następnie podpisywane przez Prezydenta RP. Podlegaja kontroli Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności z Konstytucją. Materia przewidziana w Konstytucji do uregulowania w drodze ustawy nie może być normowana aktem niższej rangi. W czasie stanu wojennego zamiast ustaw Prezydent RP może na wniosek Rady Minstrów wydawać rozporządzenia z mocy ustawy. Rozporządzenia są aktami wykonawczymi do ustaw. Mogą być wydawane jedynie na podstawie wyrażnego upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania

Rozporządzenia mogą być wydawane przez:

* Prezydenta RP
* Radę Ministrów
* Prezesa Rady Ministrów
* Ministrów kierujacych działem administracji
* Prezesów komitetów wchodzacych w skład Rady Ministrów
* Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji

Upoważnienie do wydania rozpożadzenia nie może być przekazane na rzecz innego organu. Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia powinno zawierać:

* Wskazanie organu upoważnionego do wydania rozporządzenia
* Wskazanie, czy upoważnienie ma charakter obligatoryjny, czy fakultatywny
* Zakres spraw przekazanych do uregulowania
* Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia

Przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych (rozporządzeń) to przepisy ustawowe.

źródło: www.justitia.pl