sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 07:52

Spółka cywilna, spółka jawna oraz spółka komandytowa jadko podmiot administracyjny

Spółka cywilna jest umową cywilnoprawną. Nie wystepuje jako samodzielny przedsiębiorca. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki. Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego.

Spółka jawna jest spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiebiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest inna spółką handlową. Spółką jawną jest też nie będąca inna spółką spółka prowadząca gospodarstwo rolne w większym rozmiarze, jeżeli została wpisana na własne żądanie do rejestru handlowego. Spółka komandytowa to spółka maj ąca na celu prowadzenie w większym rozmiarze przedsiebiorstwa zarobkowego lub gospodarstwa rolnego pod wspólna firmą. Jej cecha charakterystyczną jest to, że za jej zobowiązania przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz, wspólnik jawny) odpowiada całym swoim majątkiem i odpowiedzialność przynajmniej jednego ze wspólnikach (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości pewnej określonej sumy sumy komandytowej. Jest to osobowa spółka prawa handlowego z pewnymi elementami spółki kapitałowej. Spółka jawna i komandytowa są osobowymi spółkami prawa handlowego. Cechami charakterystycznymi spółek osobowych jest to, że:

* Podstawą ich istnienia jest substrat osobowy wspólnicy
* Spółki te nie posiadają osobowości prawnej, ale maja zdolność prawną (mogą być podmiotem praw i obowiązków) i sądowa (mogą występować w sądach jako odrębny podmiot)
* Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem ( z wyjątkiem komandytariuszy spółki komandytowej)
* Wspólnicy nie mogą rozporządzać swoimi prawami z tytułu uczestnictwa w spółce bez zgody pozostałych wspólników stabilizacja składu osobowego spółki
* Wspólnicy uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki i reprezentują ją na zewnątrz
* Prawa i obowiązki wspólników nie zalezą od rodzaju wysokości wniesionych przez nich wkładów, chyba że umówiono się inaczej
* Możliwe jest wniesienie wkładu w postaci pracy

źródło: www.justitia.pl