sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 08:01

Minister skarbu pańtwa jako naczelny organ administracji gospodarczej

Minister Skarbu Państwa jest naczelnym organem administracji państwowej oraz członkiem organu kolegialnego Rady Ministrów.

Jest reprezentantem Skarbu Państwa jako osoby prawnej w rozumieniu prawa cywilnego we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów. Ponadto jest on odpowiedzialny za:

* Gospodarowanie mieniem państwowym
* Wykonywanie uprawnień wynikających z praw majatkowych Skarbu Państwa
* Składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności o charakterze cywilnoprawnym
* Przygotowanie programów prywatyzacji mienia państwowego
* Komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych
* Prywatyzację Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
* Prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa
* Powoływanie i odwoływanie organów państwowych osób prawnych
* Tworzenie, likwidację, łączenie, dzielenie i przekształcanie państwowych osób prawnych
* Ochrone interesów Skarbu Państwa
* Przygotowanie corocznych sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o skutkach prywatyzacji
* Wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej przez państwową osobę prawna, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza kwotę 50000 EURO
* Sprawowanie kontroli nad dokonywaniem przez państwowe osoby prawne czynności prawnych w zakresie rozporządzania ich majatkiem trwałym lub oddanie tego majatku do nieodpłatnego korzystania
* Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz czynności związanych z przekształceniami własnościowymi przez:
o Organy administracji państwowej
o Państwowe osoby prawne
o Inne państwowe jednostki organizacyjne
* Sprawowanie nadzoru nad:
o Agencją Prywatyzacji
o Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
o Agencją Mienia Wojskowego
o Wojskową Agencją Mieszkaniową

Minister Skarbu Państwa może również inicjować politykę przekształceń mienia komunalnego.

źródło: www.justitia.pl