sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 08:05

Udostępnianie infromacji gospodarczych

Niesolidny dłużnik to problem wielu przedsiębiorców. Tymczasem możliwości zweryfikowania potencjalnego kontrahenta pod kątem jego wypłacalności są obecnie bardzo ograniczone. Informacje, jakie można uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego czy organizacji zrzeszających przedsiębiorców nie zawsze są wystarczające. Do wielu z nich dostęp jest blokowany ze względu na konieczność ochrony danych osobowych.

Na zmianę sytuacji przedsiębiorcy mogą liczyć najwcześniej w 2003 r. W lipcu 2002 r. odbyło się bowiem I czytanie rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej (Druk sejmowy nr 588). Proponowany akt ma na celu m.in. ograniczenie przestępstw popełnianych w związku z obrotem gospodarczym, u podstaw których leży najczęściej brak możliwości rzetelnego sprawdzenia potencjalnego kontrahenta. W uzasadnieniu tego projektu jego twórcy podnoszą, że ma on na względzie z jednej strony m.in. udostępnianie informacji o nierzetelnych dłużnikach, zaś z drugiej strony – poddanie takiego udostępniania określonym rygorom.

Ustawa, która w założeniu projektodawców ma wejść w życie 1 stycznia 2003 r., przewiduje m.in. powołanie biur informacji gospodarczej, w których przedsiębiorcy będą mogli zdobyć dane potrzebne im w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tej informacji będzie można uzyskać dane dotyczące oznaczenia, siedziby, numeru NIP i REGON oraz numeru, pod którym wpisano dany podmiot do właściwego rejestru (razem z oznaczeniem sądu rejestrowego), a także imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów i pełnomocników danego podmiotu gospodarczego. W przypadku osób fizycznych mają być udostępniane - oprócz imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania - także numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego oraz data urodzenia. Jeśli jednak chodzi o konsumentów dane tego rodzaju powinny być udostępniane jedynie w związku z bezpośrednim, udokumentowanym zamiarem zawarcia umowy o kredyt konsumencki; ograniczenia takie nie dotyczą przedsiębiorców.

Po wejściu w życie ustawy wszelkie informacje gospodarcze będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem specjalnie w tym celu utworzonych biur informacji gospodarczej, funkcjonujących jako spółki akcyjne. Aby jednak założyć i prowadzić takie biuro konieczne będzie spełnienie bardzo wysokich wymagań, w tym m.in. zapewnienie kapitału zakładowego nie mniejszego niż równowartość 1 mln EURO. W projekcie przewidziano, że akcje biur informacji mają mieć wyłącznie charakter akcji imiennych, obejmowanych za wkłady pieniężne i opłaconych w całości przed zarejestrowaniem spółki. Określone wymagania (m.in. co do niekaralności), będą musiały spełnić także osoby zakładające biuro i pełniące funkcje w jego organach.

Przedmiotem działalności gospodarczej biur będzie tylko i wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu danych. Skąd biura będą czerpać takie informacje? Projekt zakłada, że dane będą mogły przekazywać do biura informacji gospodarczej m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy świadczący usługi leasingu, zakłady energetyczne i gazownicze, a także wydawcy kart kredytowych, spółdzielnie mieszkaniowe, domy sprzedaży wysyłkowej i domy maklerskie. W przypadku jednak niesolidnych konsumentów projektodawcy zastosowali swoistą blokadę przed przekazywaniem informacji. Otóż dane o konsumencie nie wywiązującym się ze swych zobowiązań przedsiębiorca będzie mógł przekazać do biura dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: gdy zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki, kwota zobowiązania wynosi co najmniej równowartość 500 EURO, świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni i upłynęło co najmniej 21 dni od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania jego danych do biura. Dane zbierane w biurze informacji gospodarczej mają być chronione. Będą udostępnianie tylko w momencie zawierania umowy kredytu konsumenckiego, którą art. 2 projektu definiuje jako „umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci”.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy proponowana ustawa zostanie uchwalona. Projekt uzyskał już pozytywną opinię Komitetu Integracji Europejskiej, który stwierdził, że jest on zgodny z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym obiegu tych danych (Dz. Urz. WE z dnia 23.11.1995 r., nr L, poz. 31).

źródło: www.justitia.pl

Więcej w tej kategorii: Nowe prawo dewizowe »