poniedziałek, lipiec 15, 2024
poniedziałek, 14 styczeń 2019 10:50

Obowiązkowe składki ZUS dla osób prowadzących pozaroliczną działalność gospodarczą

Ubezpieczenia, które płacone przez pracodawcę podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

RODZAJ UBEZPIE- CZENIA % WYNAGRO- DZENIA SKŁADKA MINIMALNA SKŁADKI ZA III KWARTAŁ SKŁADKI ZA II KWARTAŁ
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 19,52% 252,46 zł 252,16 zł 239,78 zł
UBEZPIECZENIE RENTOWE 13,00% 168,13 zł 167,93 zł 159,69 zł
UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2,45% 31,69 zł 31,65 zł 30,10 zł
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 1,62% 20,95 zł 20,93 zł 19,90 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 7,75% 100,23 zł 100,11 zł 31,65 zł
FUNDUSZ PRACY 2,45% 31,69 zł 31,65 zł 30,10 zł
FUNDUSZ GŚP 0,08% 1,03 zł 1,03 zł 0,98 zł
PODSTAWA NALICZANIA 100,00% 1293,32 zł 1291,79 zł 1228,37 zł
OGRANICZENIA
MAKSYMALNA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 5388,85 zł MIESIĘCZNIE
MAKSYMALNA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE 64620,00 zł ROCZNIE
WYNAGRODZENIA
RODZAJ WYNAGRODZENIA WYSOKOŚĆ
NAJNIŻSZE 760,00 zł
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W II KWARTALE 2002 R. 2061,95 zł
NAJNIŻSZA EMERYTURA 530,26 zł
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 409,92 zł
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 532,91 zł
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZWIĄZANEJ Z WYPADKIEM 491,90 zł
NAJNIŻSZA RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZWIĄZANEJ Z WYPADKIEM 639,49 ZŁ
DOCHODY EMERYTA I RENCISTY
% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA KWOTA SKUTEK
70,00% 1 443,40 zł ZMNIEJSZENIE EMERTYURY LUB RENTY *
130,00% 2 680,60 zł ZAWIESZENIE EMERYTURY LUB RENTY
*ZMNIEJSZENIE RENTY LUB EMERYTURY
RODZAJ ŚWIADCZENIA KWOTA MAKSYMALNA
EMERYTURA, RENTA Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 368,72 zł
RENTA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 276,56 zł
WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW
RODZAJ ZASIŁKU KWOTA
PIELĘGNACYJNY 136,64 zł
PORODOWY 401,38 zł
POGRZEBOWY 4 123,90 zł(IX-XI 2002)
RODZINNY NA I i II DZIECKO 42,50 zł
RODZINNY NA III DZIECKO 52,60 zł
RODZINNY NA KOLEJNE DZIECKO 65,70 zł
WYCHOWAWCZY DLA SAMOTNEJ MATKI 505,80 zł
WYCHOWAWCZY DLA MĘŻATKI 318,10 zł
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK
RODZAJ PŁATNIKÓW TERMIN
JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE DO 5 NASTĘPNEGO MIESIĄCA
OSOBY FIZYCZNE, W TYM PRZEDSIĘBIORCY PŁACĄCY ZA SIEBIE DO 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA
POZOSTALI PŁATNICY DO 15 NASTĘPNEGO MIESIĄCA
WYSOKOŚĆ DODATKÓW DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO - RENTOWYCH
RODZAJ DODATKU KWOTA
pielęgnacyjny 136,64 zł
za tajne nauczania 136,64 zł
kombatancki 135,96 zł
zasiłek pielęgnacyjny 136,64 zł
pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolnoPci do samodzielnej egzystencji 204,96 zł
dla sieroty zupełnej 256,83 zł
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania uranu - w zależnoPci od liczby pełnych przepracowanych miesięcy od 6,82 zł do 135,96 zł
Pwiadczenie pieniężne przysługuj+/-ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez iii rzeszę i zsrr - w zależnoPci od liczby pełnych przepracowanych miesięcy od 6,82 zł do 135,96 z

 

źródło: www.justitia.pl