poniedziałek, lipiec 15, 2024
poniedziałek, 14 styczeń 2019 10:45

Terminy Fiskusa

JEŚLI ROZLICZASZ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PAMIĘTAJ :

Do 20 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") płacisz zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni, jeżeli Twój dochód od początku roku działalności gospodarczej, z tytułu najmu lub dzierżawy przekroczył kwotę powodującą obowiązek prawny płacenia podatku - w obecnym roku (2002) jest to kwota 2727,16 zł.

JEŻLI ROZLICZASZ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE RYCZAŁTU PAMIĘTAJ :

DO 20 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") płacisz ryczałt za miesiąc poprzedni.

JEŚLI ROZLICZASZ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ PAMIĘTAJ

Do 7 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") płacisz podatek w formie karty.

JEŚLI JESTEŚ PŁATNIKIEM PODATKU OD TWOARÓW I USŁUG - TZW. VATOWCEM PAMIETAJ

Do 25 każdego miesiąca(chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") rozliczasz VAT za miesiąc poprzedni.

JEŚLI JESTEŚ PŁATNIKIEM PODATKU AKCYZOWEGO, TZW. AKCYZY PAMIĘTAJ

Do 25 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") rozliczasz akcyzę za miesiąc poprzedni.

TERMINY DLA PŁATNIKÓW (DOTYCZĄ PRACODAWCÓW I ZLECENIODAWCÓW)

JEŚLI W SWOJE FIRMIE ZATRUDNIASZ OSOBY NA ETACIE LUB NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA PAMIĘTAJ

* Do 7 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") wpłacasz m.in. zryczałtowany podatek od należności z tytułu drobnych umów zlecenia, wypłaconych w miesiącu poprzednim osobom nie będącym Twoimi pracownikami - należność z jednej umowy nie może przewyższać kwoty 143 zł
* Do 20 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności (wynagrodzeń), innych niż ze stosunku pracy (np. z umowy o dzieło lub umowy zlecenia) za miesiąc poprzedni
* Do 20 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") przekazujesz zaliczki od przychodów pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, a także z wypłaconych im zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego za miesiąc poprzedni

TERMINY WPŁACANIA SKŁADEK NA RZECZ ZUS

* Do 5 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") za miesiąc poprzedni wpłacają jednostki budżetowe, zakłady i gospodarstwa pomocnicze;
* Do 10 każdego miesiąca składki wnoszą osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy regulujący składki wyłącznie za siebie;
* Do 15 każdego miesiąca (chyba, że ten dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto, wówczas masz termin do najbliższego dnia "pracującego") składki wnoszą pozostali płatnicy;

SKŁADKI NA ZUS I KASĘ CHORYCH
Podstawą wymiaru składek na zus jest dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek na ZUS za miesiąc poprzedni przez: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osoby wykonujące wolny zawód (np. adwokaci, notariusz, lekarz, biegły rewident) osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą

NIE MOŻE BYĆ NIŻSZY OD 1293,32 ZŁ - W SIERPNIU
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla ww. Osób nie może przekraczać kwoty 5388,85 zł w sierpniu.

OPŁATY LOKALNE

Dzienne stawki opłat w 2002 r. nie mogą przekroczyć następujących kwot (dziennie)
# opłata targowa
560,17
# opłata miejscowa
1,55
# opłata administracyjna
186,91

Odsetki ustawowe przypadające za dany okres kształtowały się następująco:
# od 1 stycznia 1997 r. do 14 kwietnia 1998 r.
35%
# od 15 lutego 1998 r. do 31 stycznia 1999 r.
33%
# od 1 lutego 1999 r. do 14 maja 1999 r.
24%
# od 5 maja 1999 r. do 31 października 2000 r.
30%
# od 1 listopada 2000 r.
30%
# od 15 grudnia 2001 r.
20%
# od 25 lipca 2002r.
16%

Odsetki od zaległości podatkowych wynosiły:
# od 10 grudnia 1998 r. do 20 stycznia 1999 r.
40%
# od 21 stycznia 1999 r. do 17 listopada 1999 r.
34%
# od 18 listopada 1999 r. do 23 lutego 2000 r.
41%
# od 24 lutego 2000 r. do 30 sierpnia 2001 r.
43%
# od 31 sierpnia 2000 r. do 28 lutego 2001 r.
46%
# od 1 marca 2001 r. do 28 marca 2001 r.
44%
# od 29 marca 2001 r.
42%
# Od 28 czerwca 2001 r.
39%
# Od 23 sierpnia 2001 r.
37%
# Od 26 października 2001 r.
34%
# Od 29 listopada 2001 r.
31%
# Od 31 stycznia 2002 r.
27%
# Od 26 kwietnia 2002 r.
25%
# Od 30 maja 2002 r.
24%
# Od 27 czerwca 2002 r.
23%

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach kształtował się na poziomie:
# w 1997 r. w stosunku do 1996 r.
14,9%
# w 1998 r. w stosunku do 1997 r.
11,8%
# w 1999 r. w stosunku do 1998 r.
7,3%
# w 2000 r. w stosunku do 1999 r.
10,1%
# w 2001 r. w stosunku do 2000 r.
5,5%

Obowiązkowy odpis przeznaczany przez pracodawców na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2002 r. wynosi:
# na jednego zatrudnionego
658,57 zł
# na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
878,10 zł
# na jednego pracownika młodocianego:

# w pierwszym roku nauki
87,81 zł
# w drugim roku nauki
105,37 zł
# w trzecim roku nauki
122,93 zł

W 2002 r. pracodawca poniósł następujące koszty uzyskania przychodu:
# zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania:
miesięcznie 96,26 zł     w skali roku 1 155,12 zł
# zatrudnieni na jeden etat poza miejscem zamieszkania:
miesięcznie 120,33 zł     w skali roku 1 443,90 zł
# zatrudnieni na kilku etatach w miejscu zamieszkania:
miesięcznie 96,26 zł w każdym przedsiębiorstwie     w skali roku nie więcej niż 1 732,72 zł
# zatrudnieni na kilku etatach poza miejscem zamieszkania:
miesięcznie 120,33 zł w każdym przedsiębiorstwie     w skali roku nie więcej niż 2 165,90 zł.