poniedziałek, kwiecień 22, 2024
niedziela, 13 styczeń 2019 23:26

Prawo wyborcze

Technika ustanawiania reprezentacji = wybory

1/wybory polityczne - ich przedmiotem ustanow. reprezentacji narodu / ludu /, organy przedstaw. na szczeblu centr. / parlament /

2/ wybory administracyjne - pow. organy do zarządu

3/ wybory społeczne - celem powołanie władz tych organizacji Charakter wyborów :

- akt kreacji org. przedstawicielskich

- akt nominacji przedstawicieli wchodzących w skład tych organizacji

- element społecznego procesu reprezentacji, uzgodnienia postaw w najważniejszych sprawach element początkowy, ale i akt uznania roszczenia do reprezentowania ze strony kandydatów

- demokratyczne : posiad. char. wyb. spornych społeczeństwa pluralistyczne są podzielone nie tylko pod względem społecznym, ale i poli. gospodarczym. Różne idee, które oddziaływują na określone grupy społeczne, te różnice ujawniają się w wyborach. - Politycy ubiegają się o uzyskanie mandatów akceptacja ścieranie się poglądów. - Charakter konsensusalny pokazuje, że nie ma sporów, wybory w poprzednim okresie na bazie K. z 1952r. - Wybory współczesne - samorządowe - char. plebiscytalny kandydaci, dot. Przedstaw. decyzji polit. społ. gospo., wybory polit. sprowadz. się do spraw rzeczowych

- Opowiedzenie się za określonym programem, poprzez wybór opow.za określoną partią - legitymacja do działania w imieniu i za suwerenem, ci którzy uzyskują większość są legitymowani uprawnieni do tego by podejmować określone decyzje.

źródło:www.justitia.pl