czwartek, kwiecień 18, 2024
niedziela, 13 styczeń 2019 23:21

Stosowanie Konstytucji

Do stosowania Konstytucji powołane są : organy państwowe w państwie w określonych dziedzinach przy podziale władz. W trakcie realizowania Konst. mogą dokonywać jej wykładni, interpretacji, a także mogą w trakcie stosowania Konst. w czasie praktykowania jej dokonywać pewnych rozwiązań precedensów czy kształtować w trakcie tej praktyki zwyczaje konstytucyjne.

Konstytucja w swoich regulacjach nie obejmuje lub nie do końca rozwiązuje kwestie zakresu ustroju państwa. Konstytucja czasami ma pewne luki. Ustawodawca albo pominął pewne rozwiązania albo uczynił to świadomie bo nie wiedział jak na danym etapie rozwoju społecznego i w danej chwili i na drodze praktyki rozwiązywano. W trakcie kształtowania praktyki konstytucyjnej mogą być te braki rozwiązywane na drodze precedensów konstytucyjnych. Mogą funkcjonować stałą praktyką, która kształtuje zwyczaje konstytucyjne. Zwyczaje poprzedzone są zwykle precedensami jednorazowe rozstrzygnięcie jakiegoś zagadnienia z zakresu stosowania Konstytucji przez organ do tego powołany. Z tą myślą, że jeżeli w przyszłości on stanie przed tym samym problemem to tak postąpi. Tak stała praktyka może zrodzić zwyczaj konstytucyjny. Aby on powstał to musi spełniać kilka warunków :

a) powtarzalność tej praktyki

b) w tym samym przedmiocie to samo znaczenie

c) ta sama interpretacja konstytucyjna

d) stałość w stanowisku czy interpretacji tych, którzy stosują / bo jeżeli kolejne precedensy rozwiną się to nie rodzą one zwyczaju

e) musi być przejrzystość co do zajętego stanowiska przez organ stosujący konstytucję i motywów usprawiedliwień Consensus między opinią publiczną, a tymi organami zwyczaj nie będzie miał siły prawnej .

Zwyczaje, które coś uchylają nie do zaakceptowania lub zwyczaje uzupełniające są akceptowane . Konstytucja III Republiki Franc. nie przewidywała instytucji premiera bowiem wykształca się on na drodze praktyki jako zwyczaj konstytucyjny, wybory powszechne prezydenta USA, III i IV Republika Franc. na drodze zwyczaju wprowadzono dekrety z mocą ustaw. W przyszłości trzeba przewidzieć rolę dla precedensów i kształtowanie się zwyczajów konstytucyjnych, chociaż nie można przewidzieć wszystkich sytuacji, które powstaną w przyszłości. Można zmieniać zwyczaje poprzez dokonanie precedensu, który doprowadzi do ukształtowania się nowego zwyczaju lub przez uregulowanie konstytucyjne bądź też ustawa - zwyczaj przestaje istnieć. Zwyczaje po 52 : - rząd na 1- szym posiedzeniu nowo wybranego sejmu podawał się do dymisji - rozdzielność członkostwa w Radzie Państwa - powołanie członków rządu przez sejm na wniosek premiera - ministrowie bez teki - wspólne listy w wyborach

źródło: www.justitia.pl

Więcej w tej kategorii: « Ochrona Konstytucji Prawo wyborcze »