wtorek, maj 28, 2024
poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:16

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w wakacje

Jeśli chcecie znać odpowiedzi na pytania: jak wygląda umowa najmu? na co warto zwrócić uwagę? jakie prawa przysługują wynajmującemu i najemcy, a jakie obowiązki?, koniecznie przeczytajcie ten artykuł.  Na pewno wszyscy są zgodni co do tego, że początek lipca zwiastuje rozpoczęcie wakacji. Początek tego letniego miesiąca wiąże się również ze zwolnieniem mieszkań przez studentów,

którzy jak wiemy są głównymi użytkownikami lokali do wynajmu. Łatwo zatem stwierdzić, że okres wakacyjny jest najlepszym okresem dla poszukiwaczy mieszkań, gdzie obserwuje się mały popyt i dużą podaż na lokale mieszkalne. Zatem przyszli użykownicy mieszkań, czas rozpocząć poszukiwania już teraz, a następnie zabrać się za sporządzenie umowy najmu.Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem najmu mogą być nie tylko rzeczy ruchome (np. samochód), ale też nieruchomości (np. grunty, budynki, lokale) - ważne by wynajmowane rzeczy były rzeczami, których nie można zużyć. Najem uprawnia do używania rzeczy lub jej częśći, ale jeśli użytek wiąże się z przynoszeniem pożytków, to wtedy należy sporządzić umowę dzierżawy.

Umowę najmu charakteryzuje jej czasowość, która stanowi niezwykle istotną kwestię. Strony muszą zadecydować, czy czas używania będzie określony (dzień, tydzień, miesiąc, rok) czy nieoznaczony. W przypadku wariantu z umową na czas określony, po upływie terminu najmowana rzecz powinna być zwrócona wynajmującemu. Z kolei jeśli chodzi o umowę najmu na czas nieoznaczony - nie posiada ona terminu końcowego, a rozwiązanie może nastąpić za pomocą wypowiedzenia.

Warto wspomnieć, że umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W sytuacji, gdy brak formy pisemnej uważa się, że umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony. Natomiast umowa najmu zawarta na czas dłuższy niż 10 lat jest uważana po upływie tego terminu za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Teraz jedna z najważniejszych kwestii związanych z umową najmu - wynagrodzenie dla wynajmującego, czyli czynsz. Najemca jest zobligowany do zapłaty czynszu, przewidzianego w umowie. Czynsz może być oznaczony w pieniądzu lub w świadczeniach innego rodzaju (może polegać na świadczeniu jakiegoś dobra lub usługi). Jeśli strony nie zapisały w umowie jak będzie płacony czynsz, to ów wynagrodzenie powinno być wtedy płacone z góry. Gdy najem nie będzie trwać dłużej niż miesiąc, to wtedy najemca płaci czynsz z góry za cały okres najmu. Sytuacja ma się podobnie w przypadku umowy najmu na okres dłuższy niż miesiąc - wtedy również wynagrodzenie musi być uiszczane z góry, ale co miesiąc (do dziesiątego dnia każdego miesiąca) - wszystko to w wypadku, gdy w umowie nie zawarto konkretnych wytycznych dotyczących terminu płatności. Warto pamiętać, że wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy najemca nie płaci czynszu za co najmniej dwa okresy płatności.

Co jeszcze warto wiedzieć? Jeśli chodzi o wydanie rzeczy, to w sytuacji braku terminu dotyczącego jej wydania wynajmujący powinien wydać ją niezwłocznie po wezwaniu przez najemcę. W przypadku, gdy rzecz oddana do najmu jest niezdatna do użytku to najemca ma prawo rozwiązać umowę (gdy w chwili wydania rzecz miała wady uniemożliwiające korzystanie z niej) albo żądać obniżenia czynszu (gdy rzecz najęta posiada wady, które ograniczają jej przydatność do używania).

Dodatkowo, wynajmujący nie może przeszkadzać najemcy w korzystaniu z rzeczy, a także zobowiązany jest do dokonywania napraw wynajmowanej rzeczy (np. naprawa instalacji elektrycznej, gazowej, wstawienie szyby). Na najemcę również nałożone są obowiązki - musi troszczyć się o rzecz najmu i używać zgodnie z umową. Po zakończeniu okresu najmu rzecz musi być oddana w stanie niepogorszonym. Bez zgody wynajmującego nie wolno mu czynić zmian w rzeczy najętej, które są sprzeczne z umową, a także, jeśli chodzi o lokal mieszkalny, najemca nie może oddać go lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Agata Skórzyńska  http://albercik.pl