środa, 04 kwiecień 2018 12:17

Jakie odpady chemiczne podlegają recyklingowi?

Odpady chemiczne są produkowane zarówno przez zakłady przemysłowe, jak i zwykłe gospodarstwa domowe. Szacuje się, że przeciętny Polak produkuje rocznie od 3,5 do aż 14 kg odpadów tego rodzaju, przy czym większość z nich można zaklasyfikować do grupy odpadów niebezpiecznych, ponieważ ich przedostanie się do wód, gleby lub powietrza może wiązać się z poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi.

Właściwe zagospodarowanie odpadów chemicznych to duże wyzwanie i zwykle wiąże się z koniecznością przeprowadzenia utylizacji w ściśle określony sposób, z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych w tym celu metod – mówi ekspert z Polskiej Grupy Recyklingu Proeko.

Jednak okazuje się, że odpady chemiczne mogą być użyteczne i nadawać się do wtórnego wykorzystania.

Co to są odpady niebezpieczne?

Prawna definicja odpadów niebezpiecznych jest bardzo szeroka. Wg ustawy do grupy tej należy zaliczyć odpady, które posiadają przynajmniej jedną z 15 wymienionych właściwości (są np.: wybuchowe, toksyczne, łatwopalne, żrące, drażniące, rakotwórcze) oraz takie, w których składzie substancje niebezpieczne przekraczają stężenie graniczne.

Oznacza to, że za niebezpieczne należy uznawać większość odpadów chemicznych pochodzenia przemysłowego z branży budowlanej i motoryzacyjnej, ale nie tylko. Do grupy tej zaliczymy m.in. azbest, akumulatory i baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, farbach, klejach i rozpuszczalnikach, a także oleje odpadowe oraz substancje zawarte w transformatorach i urządzeniach AGD.

Zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów chemicznych

Pierwszym etapem postępowania z odpadami niebezpiecznymi jest ich selekcja. Dopiero znając właściwości fizyko-chemiczne odpadów, można wybrać właściwą metodę utylizacji. Obecnie do utylizacji odpadów chemicznych stosuje się: metodę termiczną, polegającą na spaleniu w specjalnym piecu; autoklawowanie, w wyniku którego odpady są neutralizowane, co umożliwia późniejsze składowanie ich na wysypisku; przetwarzanie mikrofalowe; dezynfekcję chemiczną, która jest jednak najmniej pożądana ze względu na szkodliwe oddziaływanie na środowisko (wymaga użycia chloru).

Na czym polega recykling odpadów chemicznych?

Jednak nie wszystkie odpady niebezpieczne są kompletnie bezużyteczne. Coraz więcej firm, profesjonalnie zajmujących się zagospodarowaniem odpadów i ochroną środowiska, umożliwia swoim klientom nie tylko odbiór, ale też recykling odpadów chemicznych.

Wśród odpadów, które potencjalnie nadają się do odzysku, możemy wymienić przede wszystkim zużyte oleje, kleje, farby i rozpuszczalniki, akumulatory ołowiowe oraz rozmaite odpady zwierające substancje nieorganiczne, z których pozyskuje się energię.

Również recykling opakowań po środkach ochrony roślin może przyczynić się do ochrony środowiska. Podczas spalania ich w specjalnych spalarniach uzyskuje się energię, którą można wykorzystać w rozmaitych procesach technologicznych, zastępując zużycie konwencjonalnych paliw opałowych.

Czytany 927 razy
© 2013-2019 by SN2.EU