środa, czerwiec 12, 2024
niedziela, 06 styczeń 2019 11:10

Umowa na czas nieokreślony

Dla kogo jest korzystna umów ana czas nieokreślony?
Jak rozwiązuje się umowę na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony to najbardziej lubiany przez pracowników rodzaj umowy o pracę. Zapewnia ona bowiem pracownikowi najdalej idącą ochronę stosunku pracy, np. pracodawca wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi takiej umowy zawiadomić zakładową organizację związkową.

Rozwiązanie takiej umowy wymaga jednak zachowania okresu wypowiedzenia. Długość tego okresu zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy, i wynosi 2 tygodnie (w przypadku gdy okres pracy jest krótszy niż 6 miesięcy), miesiąc (gdy okres pracy dłuższy jest niż pół roku) lub nawet trzy miesiące (okres pracy powyżej 3 lat). Umowa o pracę na czas nieokreślony zakłada istnienie więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem, najpełniej chroni interesy pracownika (rygorystyczne zasady wypowiadania umowy) i najbardziej obciąża pracodawcę. Ponadto w umowie tej musi być określony rodzaj pracy dla której jest ona zawarta (w przeciwnym razie nie można będzie jej uznać za umowę o pracę). Nawiązując umowę na czas nie określony, nie musi być określony rodzaj umowy.
Umowa o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie podlega wypowiedzeniu i może zostać rozwiązana jedynie na drodze porozumienia stron. Natomiast umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w każdej chwili z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracownik może złożyć wymówienie bez podania przyczyn, jednak pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę zobowiązany jest do podania powodów swojej decyzji.

źródło: www.justitia.pl