sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 09:11

Publiczny obrót papierów wartościowych

Proponowanie nabycia lub nabywanie papierów wartościowych emitowanych w serii, przy użyciu środków masowego przekazu, albo w inny sposób jeśli propozycja została skierowana do nieoznaczonego kręgu adresatów lub większy niż 300 osób.

# Przesłanki wykorzystanie środków masowego przekazu
# nieoznaczony krąg adresatów
# 300 osób i więcej nieoznaczonych adresatów

Wystarczy spełnienie jednej przesłanki.
# Zasada koncepcji obrotu na rynku regulowanym

* na rynku giełdowym
* na pozagiełdowym rynku regulowanym (CETO)

# Przymusowe pośrednictwo domu maklerskiego na rynku regulowanym
# Dematerializacja obrotu - w przypadku rozporządzenia nie dochodzi do posługiwania się dokumentem. W zamian - zapis na rachunek papierów wartościowych (skutek rozporządzający)
# Dematerializacja papierów wartościowych - papiery wartościowe nie funkcjonują w formie dokumentu, są zapisane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (zlecenie w domu maklerskim ...

KDPW - prowadzi centralny rejestr papierów wartościowych

PAPIERY WARTOŚCIOWE : akcje, obligacje i inne wyemitowane na podstawie przepisów .

Definicje stosuje się wyłącznie na gruncie ustawy (ma ona charakter autonomiczny). Zasada numerus clausus wyraża wprost (prawie) (ust. 1)

ust.3 dotyczy praw pochodnych
derywaty    kontrakt terminowy
strony umawiają się np.: wystawca opcji zobowiązuje się wobec nabywcy
sprzedać określoną ilość papierów wartościowych, po określonej cenie,
do określonego terminu - nie nakłada obowiązku wykonania opcji     strony zobowiązują się nabyć określoną ilość akcji za określoną cenę
derywaty rzeczywiste -nakłada obowiązek wykonania kontraktu w określonym terminie

Zaprzeczenie zasady z ust. 1, gdyż nie ma przepisów regulujących w tej materii prawo pochodne

PAPIERY WARTOŚCIOWE emitowane przez NBP i Skarb Państwa

* są z mocy prawa dopuszczone do publicznego obrotu ( nie ma reglamentacji)
* centralny rejestr nie musi prowadzony w KDWP, może być prowadzony przez inne instytucje( np.: przez NBP w zakresie bonów skarbowych, w formie wydzielonej org. Jednostki: Centralny Rejestr Bonów Skarbowych). Emitent ma prawo wyboru systemu rejestrowego
* wyłączona reguła przymusu rynku regulowanego. Obrót może być prowadzony poza nim
* wyłączenie przymusowego pośr. domu maklerskiego. Wystarczy zawarcie transakcji bezpośrednio między inwestorami.

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE - brak formy dokumentu powoduje kłopoty z wykonywaniem praw( np.: uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).
Potwierdza legitymacje do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych( zwłaszcza, jeśli nie da się ich zapisać na rachunek papierów wartościowych). Wydawana zwykle przez domy maklerskie. Treść bardzo sformalizowana- zbliżona do treści papierów wartościowych.

WPROWADZENIE PAPIERÓW WARTO¦CIOWYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU
podstawowa reguła- reglamentacja. Aby uzyskać zgodę KPWiG należy przejść określoną procedurę administracyjną: złożyć stosowny wniosek oraz tzw. Prospekt emisyjny ( emitent określa jaki papier wprowadza, na jakich warunkach, przeszłość finansowa i prawno - organizacyjna, a także prognozy dotyczące wykorzystania środków finansowych). Zgoda w formie decyzji administracyjnych.
Wyjątek: ze szczególnych przywilejów korzystają emitenci pozostający w obrocie powyżej 36 miesięcy i wypełniają obowiązki informacyjne (obowiązki okresowe związane z publikacją sprawozdań finansowych): możliwość wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych po zawiadomieniu KPWiG o przeprowadzonej przez siebie emisji dołączając prospekt emisyjny- daje to skutki wydania decyzji pozytywnej( jeśli komisja nie sprzeciwi się).

ZBYWALNE PRAWO Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Jeśli papier wartościowy został dopuszczony do obrotu jako całość, to można też obracać jego poszczególnymi częściami składowymi

O dopuszczeniu akcji do obrotu decyduje uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

WYCOFANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OBROTU

1. z inicjatywy KPWiG (karne)
za nie wypełnianie obowiązków informacyjnych
W zakresie wszystkich papierów wartościowych ( w praktyce nie było jeszcze takiego przypadku)
2. z inicjatywy samego emitenta
możliwe tylko w zakresie akcji. Warunki: decyzje podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy( specjalnie zwołane), reprezentowana musi być połowa kapitału, kwalifikowana większość 4/5, konieczne jest ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż.


źródło: justitia.pl