sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 22:11

Charakterystyka ustawy kodeks celny

Ustawa reguluje w art. 1 zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Art. 2. § 1. określa wprowadzenie towaru na polski obszar celny lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego: „następuje w chwili faktycznego przywozu towaru na polski obszar celny lub jego faktycznego wywozu z tego obszaru”. Art. 3 ustawy stanowi słowniczek pojęciowy, ustanawiający siatkę pojęciową właściwą nie tylko dla niniejszej ustawy ale również dla wszelkich regulacji prawa celnego. W art. 4. egzemplifikowana jest „zasada informacji”, zgodnie z którą „każda osoba zmierzająca faktycznie dokonać przywozu lub wywozu może uzyskać od organu celnego informację o stosowaniu przepisów prawa celnego”. W konsekwencji i na podstawie art. 5. § 1. Prezes Głównego Urzędu Ceł wydaje w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wiążącą informacje taryfową dotyczącą klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej. § 2. Decyzja, o której mowa w § 1, wiąże organy celne oraz osobę, której udzielono tej informacji. Wiążącą informacje taryfowa stosuje się do towarów, wobec których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja ta została udzielona. ( na podstawie § 5. wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 6 lat od daty wydania, zgodnie z § 6. wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

Na podstawie art. 278. § 1 centralnym organem administracji państwowej w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł, nadzorowany przez Ministra Finansów. Finansów dalej zgodnie z § 2 organem administracji państwowej w sprawach celnych jest dyrektor urzędu celnego. W rozumieniu niniejszego tytułu urzędem celnym jest urząd, o którym mowa w art. 284 § 2.
Zgodnie z art. 262 do postępowania w sprawach celnych stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137.926. i Nr 160.1083), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego, jako lex specialis.
Na bezczynność lub decyzje prezesa GUC służy skarga do NSA. Wysokość długu celnego nie może być wyższa niż WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa
Artykuły: 35, 36, 38 regulują wprowadzanie towarów na polski obszar celny