wtorek, maj 28, 2024
sobota, 05 wrzesień 2020 18:42

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Prawo karne Prawo karne

Dłużnicy zalegający ze spłatą alimentów muszą liczyć się z obowiązkiem terminowego spłacania zobowiązania alimentacyjnego w całej jego wysokości. W przeciwnym razie grozi im odpowiedzialność cywilna lub karna. Dowiedz się, jakie kary grożą dłużnikom alimentacyjnym i w jakich sytuacjach trzeba liczyć się z odpowiedzialnością karną.

 

Kary administracyjne za niepłacenie alimentów


Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa sankcje administracyjne, jakie mogą ponieść dłużnicy alimentacyjni. Kary administracyjne za niepłacenie alimentów są egzekwowane przez organy samorządowe. Jednakże zanim możliwe będzie wyegzekwowanie tych kar, muszą odbyć się sprawa w sądzie cywilnym, a następnie próba ściągnięcia długu.

Po kary administracyjne można sięgnąć po tym, jak osoba uprawniona do alimentów złoży stosowny wniosek. Po otrzymaniu takiego wniosku sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności i kieruje ją do komornika.

Jeżeli próba wyegzekwowania należności z tytułu alimentów okazuje się nieskuteczna, wówczas stosuje się kary administracyjne, do których należą:

  • przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego – jego celem jest poznanie przyczyn niepłacenia alimentów poprzez zadanie pytań dotyczących zatrudnienia, sytuacji finansowej i zdrowotnej;

  • wpisanie do rejestru dłużników – ujawnienie informacji o wpisaniu do rejestru jest możliwe, jeżeli dłużnik zalega z płaceniem alimentów przynajmniej 6 miesięcy;

  • rejestracja w urzędzie pracy – jeżeli dłużnik nie ma stałego dochodu, zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;

  • zatrzymanie prawa jazdy.


Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów


W przypadku kiedy dłużnik uchyla się od wykonania kar administracyjnych i w dalszym ciągu nie płaci alimentów, organ sprawiedliwości może wydać decyzję o ściganiu dłużnika za przestępstwo niealimentacji. Prawo karne zakłada, że przestępstwo alimentacyjne popełnia ten, kto uchyla się od orzeczeń sądu dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.


Kiedy dłużnik może być ścigany za niepłacenie alimentów?


Jak już wspomniano wyżej, podstawą do ścigania za przestępstwo alimentacyjne jest uchylanie się od zobowiązań nałożonych przez sąd cywilny. Ponadto dług alimentacyjny musi być równy wysokości przynajmniej trzech świadczeń (z reguły są to trzy kolejne miesiące).


Jaka odpowiedzialność karna grozi za niepłacenie alimentów?


Sprawca przestępstwa alimentacyjnego musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Kary zaostrzają się, jeżeli w wyniku niepłacenia alimentów osoba uprawniona do ich pobierania oraz jej dzieci mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. Wówczas kara pozbawienia wolności może wynieść 2 lata.


Czy można uniknąć kary za niepłacenie alimentów?


Sprawca przestępstwa alimentacyjnego może uniknąć kary pod warunkiem, że w terminie do 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego spłaci całość należnych alimentów.

Media

artykuły sponsorowane copywriting