czwartek, 02 luty 2012 10:54

Rozporządzenia do nowej ustawy śmieciowej

Ministerstwo Środowiska informuje, że trzy z sześciu rozporządzeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wejdzie w życie dopiero w II kwartale. Najpóźniej w marcu ma zacząć obowiązywać rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych.
Wszystkie sześć projektów rozporządzeń jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnienia międzyresortowych. Najbardziej zaawansowane prace są m.in. nad projektem rozporządzenia:

-w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
-w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Magda Sikorska, rzecznik resortu informuje, że projekt jest na etapie analizowania uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. Po ich uzgodnieniu zostanie przesłany na Komisję Prawniczą RCL. Rozporządzenie to powinno wejdzie w życie najpóźniej w marcu.

W trakcie konsultacji ministerstwo wprowadziło kilka istotnych zmian, zwłaszcza do projektu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z uwagami przedsiębiorców doprecyzowano formy monitoringu, jaki powinien być zapewniony w pojazdach. Powinien być to monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego. Dodano również obowiązek posiadania odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczyt i prezentację przechowywanych danych.

Do projektu wstawiono także zapis o obowiązku wyposażenia pojazdów w system czujników rejestrujących wyładunek odpadów, aby zapewnić lepszy monitoring sposobu postępowania z odpadami komunalnymi.

Zostały przyjęte również uwagi wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, dotyczące szczelnego zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się baza magazynowo-transportowa. Pozwoli to w lepszym zapobiegać przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu.

Ministerstwo częściowo uwzględniło także uwagi przedsiębiorców, dotyczące zmniejszenia z 80 do 60 km, odległości bazy magazynowo-transportowej od granicy gminy, z której odbierane są odpady komunalne. Ma to na celu ograniczenie zbędnej trasy pojazdów.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uwzględniono uwagi samorządów dotyczące uszczegółowienia projektu oraz rozszerzenia opisu rodzaju wymagań, jakie powinny być określane dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ministerstwo rozpoczęło również procedowanie jednego z dwóch fakultatywnych rozporządzeń do ustawy – w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Źródło: ekoinfo.pl, samorzad.pap.pl
© 2013-2020 by SN2.EU