czwartek, czerwiec 20, 2024
poniedziałek, 07 styczeń 2019 00:11

Władza rodzicielska

Można ubiegać się o nazwiska (imienia) w trybie administracyjnym (decyzyjnym) z ważnych powodów: przesłanki pozytywne: noszenie nazwiska ośmieszającego lub nie licującego z godnością człowieka w formie imienia o brzmieniu ni polskim dot. osób,

które chcą zmienić nazwisko na używane potocznie w swoim środowisku Zmiana nazwiska osoby pozostającej w związku małż. wymaga zgody drugiego małżonka, bo w razie zmiany rozciąga się na niego. Nie dot. to sytuacji, gdy drugi małżonek jest ubezwłasnowolniony całkowicie, albo są nieprzezwyciężone przeszkody uniemożliwiające porozumienie z nim wtedy zmiana nazwiska nie rozciąga się na niego, Jeżeli zmiana nazwiska dot. osób pozostających w zw. Małż to automatycznie rozciąga się na ich dzieci, chyba, że rodzice zgodnie oświadczą, że zmiana dotyczy tylko ich. Jest też możliwa zmiana tylko nazwiska dziecka (na wniosek przedstawiciela ustawowego, jeżeli jest małoletnie).

Władza rodzicielska; funkcje:

1)nietypowa sytuacja dziecka jako podmiotu prawa, rodzice powinni przejawiać troskę przy załatwianiu spraw dotyczących dziecka załatwianiu wszystk8ich spraw;

2)przygotowanie dziecka do w pełni samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie; art.96Władza rodzicielska jako instytucja prawa rodzinnego:

a)atrybut pieczy nad osobą dziecka (element osobowy);

b)atrybut pieczy nad majątkiem dziecka;

c)atrybut przedstawicielstwa art. 95 § 1 i art. 98 § 1 k. r.

d) atrybut wychowania dziecka

ad. a) trudno go określić treściowo: piecza nad osobą jakiekolwiek przejawy chroniące osobę dziecka przed negatywnymi następstwami grożącymi dziecku; wychowanie psychiczne kształtowanie dziecka, wpojenie określonych postaw i ideałów; kierowanie możliwość wydawana wiążących dziecko poleceń. art. 95 i 96

ad. b) Dziecko może nabywać prawa majątkowe, rodzice tylko sprawują nad majątkiem dziecka pieczę. Wyłączenia spod pieczy: art. 102 k. r. nie obejmuje składników nabytych przez dziecko w drodze darowizny lub spadkobrania, o ile darczyńca lub spadkodawca wyraźnie oświadczył, że jego zamiarem jest wyłączenie tych składników spod pieczy rodziców (zarząd wtedy sprawuje zarządca, albo kurator ustanowiony przez sąd ) art. 21 i 22 k. c. zarobki uzyskiwane przez dziecko ( dziecko nimi zarządza) przedmioty majątkowe oddane dziecku do wyłącznej dyspozycji 96.12.03.Atrybuty władzy rodzicielskiej:

A)od strony teoretycznej (model ustawowy)

B)od strony praktycznej (wykonywanie w praktyce)Atrybut przedstawicielstwa: ma charakter służebny względem atrybutu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka obejmuje:

A)dokonywanie za dziecko czynności prawnych;

B)dokonywanie za dziecko czynności procesowych ( reprezentacja przed organami) umocowanie do przedstawicielstwa dziecka: art.98 §1 ( wynika z ustawy)Zakres reprezentacji ustawowej jest związany z aktualnym zakresem przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej. Rodzice są przedstawicielami dziecka tylko w zakresie władzy rodzicielskiej

A.rodzice nie mogą reprezentować dzieci podległych ich władzy rodzicielskiej w czynnościach między tymi dziećmi by nie dochodziło do pokrzywdzenie dzieci

B.rodzice nie mogą też reprezentować dzieci w czynnościach między dziećmi a jednym z rodziców lub jego małżonkiem; wyjątki: o ile czynność polega na bezpłatnym przysporzeniu ze strony rodzica lub jego małżonka na rzecz dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej przy czynnościach na podstawie których jedno z rodziców dochodzi od drugiego lub swego małżonka środków utrzymania na rzecz dziecka.

Fakt, iż dziecko uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnej nie wyklucza reprezentacji rodziców, nawet w sytuacjach, w których dziecko zrównane jest z osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych.Podmioty władzy rodzicielskiej:

a.grupa podmiotów poddanych władzy rodzicielskiej;

b.grupa podmiotów, którym władza rodzicielska przysługuje;

c.grupa podmiotów współuczestniczących w wykonywaniu władzy rodzicielskiejad. A są to dzieci określonych rodziców art. 92 art. 182 kuratela ventris nomine

ad. B Są to rodzice art.93 pochodzenie dziecka od rodziców ustalone w sposób zgodny z prawem; sądowe ustalenie ojcostwa; konieczność legitymowania się przez: art. 94 rodziców pełnym zakresem zdolności do czynności prawnych (rodzic małoletni lub ubezwłasnowolniony nie jest podmiotem, któremu władza rodzicielska przysługuje) brak form ingerencji sądu w postaci pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej (obojętne czy jest to sąd opiekuńczy czy karny) rodzice muszą żyć.Te przesłanki spełniają: obje rodzice - władza rodzicielska przysługuje obojgu; jeden rodzic - władza rodzicielska przysługuje jednemu; żaden rodzic nie spełnia - władza rodzicielska im nie przysługuje 96.12.10. ad. C art. 1121 k. c. Wyróżnione zostają podmioty, którym przysługuje prawo wykonywania władzy rodzicielskiej. Nie można powiedzieć, że przysługuje im prawo wykonywania władzy rodzicielskiej choć uregulowanie znajduje się w kodeksie.Struktura więzi normatywnej w obrębie instytucji władzy rodzicielskiej:

1.Stosunki między rodzicami a dziećmi (każdego z rodziców z każdym dzieckiem) art. 95 §1 i art. 111 k.. ro., 95 §2

2.Stosunek między każdym z rodziców a wszystkimi osobami trzecimi ( władza rodz. To prawo

3.Stosunek między rodzicami a osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonywaniu władzy rodzicielskiej art. 112

4.Stosunek między osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonywaniu wł. Rodzicielskiej a dzieckiem.

5.Stosunek rodzic - rodzic art. 107, 58 § 1

6.Stosunek rodzice – państwo.Kryteria należytego wykonywania władzy rodzicielskiej ich hierarchia art. 95 § 3,, 101 § 1 Nadrzędne znaczenie ma kryterium dobra dziecka art. 109 § 1 i 2. 96.12.17. Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej. Większość tych zasad dotyczy atrybutu pieczy nad majątkiem dziecka; dotyczy osoby art. 96 ( jako reguły wykonywania władzy rodzicielskiej i jako rozwinięcie art. 95) Art. 97 i 100 § 1. rodzice, którym przysługuje włada rodzicielska mają samodzielność. § 2. w istotnych sprawach obowiązek porozumienia się rodziców (współdecydowanie) Zakres istotnych spraw dziecka – wszystkie sprawy dotyczące sytuacji dziecka w obrębie rodziny i na zewnątrz (wobec innych ludzi).

Sąd - jego rola wg art. 97 § 2 – mediator, rozstrzyga, gdy brak zgody rodziców. Art. 100 nakłada na sąd i każdy organ państwowy do którego rodzice zwrócą się o pomoc – obowiązek jej udzielenia. Piecza nad majątkiem dziecka wykonywana jest w formie prawa podmiotowego do zarządzania majątkiem. pełna swoboda rodziców przy czynnościach zwykłego zarządu; konieczność zgody sądu op. na czynności przekraczające zwykły zarząd Czynność dokonana bez tej zgody jest bezwzględnie nieważna od początku. Art. 203 dot. Przeznaczenia majątku dziecka na potrzeby dziecka; na potrzeby wychowującego się wraz z nim rodzeństwa; na inne usprawiedliwione potrzeby rodziny (art. 27, 91, 103 dot. Wspólnych potrzeb rodziny) Zarząd rodziców ustaje gdy: zostaje odebrany rodzicom w czasie trwania władzy rodz. Dziecko uzyskało pełnoletniość W obu przypadkach istnieje obowiązek art. 105 przekazania majątku dziecka jego przedstawicielowi ustawowemu lub dziecku. Może być też obowiązek sprawozdania z zarządu majątkiem (rozliczenie się rodziców) Art. 104, 108 Atrybut przedstawicielstwa ustawowego: Jedna reguła : każde z rodziców może samodzielnie reprezentować dziecko (art. 98 § 1) element wykonywania pieczy nad osobą art. 569 kpc - w sytuacjach nagłych można ominąć potrzebę uzyskania zgody drugiego rodzica przez wydanie zarządzeń tymczasowych (nawet przez sąd niewłaściwy miejscowo) Art. 58 Art. 107 sąd może powierzyć wykonywanie wł. Rodz. Jednemu z rodziców, ograniczając wł. Rodz. Drugiego do określonych obowiązkó i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.Czy to ograniczenie dotyczy władzy rodz., czy jej wykonywania? (art. 28, 29, 107 skutki normatywne separacji) art. 104 wł. Rodz. Jest wykonywana tylko przez jednego rodzica sąd może go zobowiązać, by sporządził inwentarz majątku dziecka art. 108 rodzice podlegają bieżącemu nadzorowi sądu, mają się stosować do poleceń i wskazówek sądu, w celu ochrony dziecka ubezwłasnowolnionego całkowicie Formy podstawowe ingerencji sądu op. Art. 109 113 kro

a)zarządzenia ograniczające wł. Rodz. (atrt 109, 1122)

b)Zawieszenie wł. Rodz. Art. 110

c)Pozbawienie wł. Rodz. Art. 111

d)Ingerencja w osobistą styczność rodziców z dzieckiem art. 113Kiedy jakie formy stosujemy i jakie są skutki Art. 109 wszystkie zarządzenia stosownie do okoliczności, art. 109 przykładowe wyliczenie Art. 111 kiedy:

a)istnieje przemijająca przeszkoda do wykonywania wł. Rodz. (trwała lub przemijająca z perspektywy czasu, który pozostał do wykonania wł. Rodz.

b)Kiedy rodzice nadużywają wł. Rodz.

c)Lub rażąco zaniedbują obowiązki względem dziecka.

Skutki prawne zawieszenia i pozbawienia nie muszą być identyczne Kara pozbawienia praw rodzicielskich lub op. terminologia karna Pozbawienia wł. Rodz. dotyczy tylko dziecka względem którego ją orzeczono 97.01.07 art.113 § 1. pozb. Władzy rodz. Nie narusza prawa rodziców do kontaktowania się z dzieckiem , prawo to nie może mieścić się w treści wł. Rodz. St. Się z tym nie zgadza naturalne prawo do kontaktu z dzieckiem wynika z pokrewieństwa (źródło pierwotne) i władzy rodzicielskiej Zakaz osobistej styczności rodziców z dzieckiem wydany przez sąd musie być jeżeli wymaga tego dziecko Osobiste kontakty z dzieckiem: -fizyczna bliskość (wspólne przebywanie, bezpośrednie zainteresowanie) Nie można zakazać dziecku osobistych kontaktów z rodzicami Art. 109 § 1 pkt 5 odesłanie dziecka do placówki op wych Art. 113 § 2 lub do rodziny zastępczej Ustawa o syst. Oświaty 7.IX. 1991 Rozp. RM z 1994r. w spr. Placówek opiekuńczo wychowawczych a)placówki zapewniające stały pobyt dziecka i stałą pieczę nad nim b)placówki pobytu czasowego (tzw. Przechowalnie)

ad. a) rodzinne domy dziecka domy dziecka w tym domy dla dzieci małych państwowe pogotowie opiekuńcze Placówki resocjalizacyjne umieszcza się tam dzieci z punktu widzenia zastosowania przepisów ustawy o post. W spr. Nieletnich; nie wchodzą jako takie w skład placówek op wych. Rodzinne domy dziecka. Osoba fiz, która spełnia określone wymagania może się ubiegać o zezwolenie kuratora na prowadzenie takiej placówki, funkcjonuje ona jako rodzina wielodzietna (6 wychowanków wg przepisów - nie więcej jednak niż 12). W pierwszym okresie 3 wychowanków; z chwilą, gdy wychowawca dobiega wieku emerytalnego dom ulega likwidacji. Domy dziecka Obejmuje ta kategoria także domy dla małych dzieci (w latach 50 domy dla dzieci do 3 roku życia były zarządzane przez Ministerstwo Zdrowia, mogły tam przebywać kobiety od 7 miesiąca ciąży do 3 miesięcy po urodzeniu) 1993 przeszły do resortu oświaty 1994 obecnie są to domy dziecka Państwowe pogotowie opiekuńcze Ma charakter diagnozujący, dziecko z punktu widzenia optymalnego środowiska, w jakim dziecko powinno być umieszczone, pobyt nie powinien przekraczać 3 m-cy , może ulec przedłużeniu na dalsze 3 m-cy (gdy trudno dokonać diagnozy); funkcje umieszczenie dziecka w wypadkach nagłych do czasu rozstrzygnięcia przez sąd w jakim środowisku zastępczym ma to dziecko przebywać. Policyjne izby dziecka 72 godz., do 14 dni najwyżej zabezpieczyć pieczę nad dzieckiem by ustalić, kto jest jego opiekunem. Rodziny zastępcze Nie sa to placówki op.-wych.Dobrowolne; podjęcie się przez os. Fiz. Lub małżonków wspólnie pieczy nad dzieckiem;

1.rodzina, w której sąd umieszcza dziecko, ingerując w wykonywanie wł. Rodz. (tryb sądowy)

2.rodzina, w której umieszcza się dziecko za zgodą rodziców na podst. Umowy powierzenia, którą z kandydatami na rodziców zawiera kurator oświaty (tryb umowny)

3.rodzina preadopcyjna - wstępny etap do orzeczenia adopcji w przyszłości

4.rodziny dla dzieci specjalnej troski Rodziny korzystają z pomocy finansowej (na podst. Umowy finansowej zawartej z kuratorem oświaty) jest to pomoc na potrzeby dziecka. 97.01.14. Koncesja prawa adopcji w kro.1) ta instytucja nie miała i nie ma do spełnienia 1 tylko funkcji; ma ona również funkcje:

a) stworzenia zastępczego środowiska rodzinnego w pełni imitującego od str. Normatywnej naturalne środowisko wychowawcze;

b) osiągnięcie skutków gospodarczych, majątkowych w zamian za przyjęcie kogoś do rodziny, danie nazwiska i majątku następuje ciągłość rodu.2) W Polsce adopcja spełnia tylko funkcję, bo: - może być orzeczona tylko co do osoby małoletniej i tylko dla jego dobra, powstaje tylko w oparciu o orzeczenie sądu

3) Ustawodawca nie jest konsekwentny w realizacji tego modelu: np. adopcja niepełna ( zakłada powiązanie nowych rodziców i dzieci, z pozostawieniem więzi normatywnych ze „starymi rodzicami”

Rola ośrodków adopcyjno opiek. O zasięgu wojewódzkim Jedna z placówek, powstały w sposób normatywny w 1993 rozporz. Wyk. Min. Oświaty do ustawy o systemie oświaty

a) publiczne ( państwowe)

b) tworzone przez org. Społeczne i związki wyznaniowe w ramach swojej działalności statutowej (z chwilą ujęcia w rejestrze kuratora może działać)

Ośrodki prowadzące pośrednictwo adopcyjne gromadzą dane dot. Dzieci, których syt. Prawna jest tak uregulowana, ze mogą być adoptowane; oraz o potencjalnych kandydatach na osoby przysposabiające; istnieje obowiązek zasięgnięcia opinii ośrodka przez sąd (polecenie ustawowe). Istnieje obowiązek powiadomienia i przekazania danych o dziecku do Centr. Ośr. Adopc. W W-wie, które od 3 m-cy od zarejestrowania nie znalazły rodziców. Cent. Ośr. Adop. ma obowiązek przekazania tej informacji do innych województw dasze 3 m-ce, ośr. Ten wydaje pozwolenie na adopcję zagraniczną. Przesłanki adopcji: (wymogi) orzeczenie sądu preadopcja okres w ramach którego kandydaci sprawują bieżącą pieczę nad dzieckiem; podst.: art. 1201 (w odniesieniu do ad. w Polsce ma charakter (formę) fakultatywny; nie zagranicznej), zarz. Wyk w spr. Rodzin zastępczych Zgoda rodziców na adopcję: nie podlega badaniu przez sąd art. 119 § 2 można orzec mimo odmowy zgody (przepis racjonalny humanistyczny ?) termin 6 tygodni od urodzenia dziecka rozpoczyna się dopiero postępowanie ( żeby pytać rodziców o zgodę musi upłynąć termin) Rodzaje sposoby wyr. Zgody: blankientowa najpierw jest wyrażona bez wskazania osoby , można cofnąć typowa w post. Adopcyjnym najdalej do złożenia wniosku musi być aktualna do uprawomocnienia się orzeczenia ( do tego czasu można ją cofnąć) Orzeczenie adopcji oraz Zmiana imienia i nazwiska wpływ adoptowanego do i po 13 roku życia. Przedmiotowe i podmiotowe rodzaje adopcji : Przedmiotowe: ze względu na skutek pełna niepełna blankietowa (nierozwiązywalna, pełne nieodwołanie) Podmiotowe: z pktu widzenia tego kto adoptuje singularna wspólna, małżeńska: w jednym akcie i na raty art. 116 adopcja dziecka naturalnego jednego z małżonków Adopcja zagraniczna: adopcja przez osoby zamieszkałe za granicą ma charakter ......... ( dopiero, gdy w Polsce nie można dziecku stworzyć warunków) Dwa wyjątki: gdy osoba zagraniczna jest krewnym lub powinowatym , albo już wcześniej adoptowała kogoś z rodzeństwa nie oznacza to pierwszeństwa tych osób. Obowiązkowa jest preadopcja w Polsce. Skutki adopcji pełnej i niepełnej obowiązki przechodzą na rodziców przysposabiających szczególne skutki kodeks i książka Przysposobienie anonimowe: zgoda blankietowa je rozpoczyna , skutki: obalenie wniosku orzeczenie adopcji nie można rozwiązać obowiązek sporządzenia nowego aktu urodzenia (z mocy prawa); niedopuszczalność ustalenia pochodzenia skutki jak przysp. Pełne oraz skutki szczególne nie można rozwiązać obowiązek sporządzenia nowego aktu urodzenia (z mocy prawa); niedopuszczalność ustalenia pochodzenia Fikcja adopcji blankietowej skutki jak adopcji bl. Bez wyrażenia zgody przez rodziców art. 1191 § 3. Art. 47, 48, 49 pr. Asc (nowela z ’95) blankietowa akt ur. Z urzędu się sporządza, stary akt nie podlega ujawnieniu, chyba, że sąd tego zażąda małoletni przysposobiony po dojściu do pełnoletności pełna reguła w każdej postaci podmiotowej- możliwość sporządzenia nowego aktu na wniosek przysp. Lub owego za zgodą drugiej strony jeżeli sąd to umieści w orzeczeniu; po rozwiązaniu tej adopcji nowy akt się unieważnia i wzmiankę na starym W innych przypadkach tylko wzmianka w akcie urodzenia. Przy adopcji niepełnej sąd na wniosek nowych rodziców wyłącza ujawnianie ich danych w aktach - odpisach skróconych i zwykłych. Skutki adopcji ( rozwiązania): przesłanki ważne powody ( zupełny i trwały rozkład pożycia i in. Skutki alimentacja ustaje ale sąd ją może utrzymać w mocy ( przy nazwisku i imieniu odwrotnie) Alimentacja: Istota i cechy charakterystyczne : Obowiązek al. polega na dostarczaniu przez osoby bliskie śr. Utrzymania a w miarę potrzeby też śr. Wychowania- dare (art. 128 -131) Nie każde zatem świadczenie będzie obow. Al. W tym znaczeniu (bo nie ma bliskości między osobami) Art. 135 tacere (marka) Cechy: humanitarny charakter przepisów al. Opartych na nat. Zasadach moralnych bezwzględny charakter tych przepisów (ins cogens) art.138 majątkowy charakter świadczeń alimentacyjnych nieprzenaszalność uprawnień i obowiązków w drodze umowy niedopuszczalność zrzeczenia się tych świadczeń nieprzedawnialność samego prawa roszczenie raty szczególna ochrona św. I praw alim. Przepisać art. 97 , 98, 99.

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego:

a)ogólne muszą zaistnieć w każdej sytuacji

b)szczególne tylko w niektórych typach roszczeń alimentac.

ad. a) Odpowiedni stopień bliskości Pozostawanie w stanie niedostatku Istniejące usprawiedliwienie potrzeby Możliwości zarobkowe: majątkowe zobowiązanego

ad. b) Wyjątki o niedostatku: dziecko które nie jest w stanie samo się utrzymać, małż.

Niewinny ( art. 60 § 2) zasady współczucia społecznego art. 144 ( powinowaci) - przyczyniania się do utrzymania i wychowania dziecka (powinowaci) - przy rodzeństwie - niedogodność podmiotu uprawnionego do alimentów: a)sam się wprawił w stan niedostatku b)nie wykonywał swoich obowiązków względem obecnie zobowiązanego Usprawiedliwione potrzeby: Wyeliminowanie niedostatku osiągnięcie odpowiedniego poziomu życia Podmiotowy zakres art. 144: Art. 129 132

1) wg zasad wsp. Społ

2) tak, jak rodzice i dzieci

3)subsydiarny na końcu pr.

Proc. Kpc art. 188 1.111 ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych dla św. Alim. 2.144 możliwość prowadzenia sprawy pod nieobecność nieznacznego z miejsca pobytu zobowiązanego (jeżeli to uwiarygodniamy ustanowienie dla niego kuratora). 3.321 sąd może wyjść ponad żądanie pozwu 333 dopuszczalność zasądzenia alim. Wyrokiem zaocznym. 4.wyrokowi zasądzającemu sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, alimenty korzystają z pierwszeństwa są wyjęte z pod egzekucji kp pracodawca płaci alim. Z wypłaty zobowiązanego Fundusz alimentacyjny: ust. Z 1974r. zastępcze źródło subsydiowego osób, które nie mogą uzyskać należnych im św. W zwykłym trybie (państwo płaci zamiast); dysponuje nim ZUS,Kto może skorzystać:

1)dzieci małoletnie, a po osiągnięciu pełnoletności tak długo jak 133 kro, o ile uczą się w szkole dziennej

2)inwalidzi I i II gr bez względu na wiek

3)kobiety pow. 50, mężczyźni 65 lat nie mają stałych źródeł utrzymania z innych funduszy społecznych.

Wyrok zarządzający alimenty lub ugoda sądowa z klauzulą wykonalności Ugoda sądowa złożyć u komornika stwierdzi, że nie da się ściągnąć; wydaje orzeczenie o tym, z prognozą, że stan ten potrwa co najmniej 3 m-ce; wniosek pisemny do ZUS (bezpośrednio lub przez komornika), data jego wyznacza miesiąc do kiedy alimenty są wydawane; tyle ile zasądził sąd, a nie więcej niż 30% śr. Wyn w dziale gosp. Uspołecznionej (co kwartał) 1)utrudnienie wyjazdu wstrzymywanie paszportu lub jego unieważnienie (sąd) 2)zabezpieczenie majątkowe art. 97 § 2 kro; sąd decyduje, czy to jest realne gdy już wyjechał za granicę: konw. Nowojorska 1956 państwo członek konwencji sąd woj. wniosek, Min. Spr. organ tego państwa post. Sądu. Inne post. Przed sądem w Polsce, zapadły tu wyroki (wymaga tam uznania) egzekucja za granicą można też wytoczyć powództwo przed sądem zagranicznym pomoc z placówek dyplomatycznych Art. 186 kk przest. Niealimentacja Przypadki i tryb ustalania opieki: dla ubezwł. Całkowicie małoletniego pozb. Wł. Rodz. Post. Nieprocesowe z urzędu wszczynane, z kandydat, jego weryfikacja przyrzeczenie Treść prawna i atrybuty opieki: Normat.

Reguły -zasady 0pieki:

1)należyte sprawowanie

2)bieżący nadzór sądu op.

3)współdziałanie opiekuna z sądem w ważniejszych sprawach

4)158, udział pupila w sprawowaniu opieki

5)pomoc kuratora w razie przemijającej przeszkody opiekuna art. 97 § 2 art. 100

Reguły zarządzanie majątkiem: sporz. Inwentarza obow. Wyłączenie pewnych składników z zarządu Wynagrodzenie opiekuna Skutki i przyczyny ustania zarządu Skutki ustania opieki i zwolnienia opiekuna: ustaje instytucja Nie przekreśla konieczności istnienia opieki Opiekun a rodzice: nadzory bieżącego brak kreatywna rola poddanego opiece prawa i obowiązki Opieka nad ubezwł. odesłanie do małoletniego Przypadki kurateli w kro: - tyt I i II


źródło:justitia.pl

 

Artykuł przygotowany we współpracy z klientem - https://jaworznokomornik.pl/