poniedziałek, lipiec 15, 2024
poniedziałek, 07 styczeń 2019 00:03

Powinowactwo

Z każdego zawartego małżeństwa powstają aż dwa odrębne stosunki powinowactwa, tzn. więzi normatywne łączące: żonę ze wszystkimi krewnymi męża męża ze wszystkimi krewnymi żony Powinowactwo tak ujęte ustaje jedynie w wypadku unieważnienia małżeństwa, z którego to powinowactwo wynikało, nie ustaje natomiast po ustaniu samego małżeństwa ( nawet po rozwodzie).W samym k.r.o. powinowactwo znalazło odzwierciedlenie wśród przeszkód zawarcia małżeństwa, w art. 90 na podstawie którego dziecku może być nadane nazwisko ojczyma oraz w art. 144 konstruującym wzajemny obowiązek alimentacyjny między ojczymem a macochą a pasierbami. W przepisach pozakodeksowych powinowactwo w odpowiedniej linii i stopniu stanowi najczęściej podstawę do wyłączenia od sprawy sądu, organu orzekającego lub biegłego. Między krewnymi męża a krewnymi żony nie zachodzi relacja powinowactwa. W takim stopniu i linii, w jakiej dana osoba jest spokrewniona z jednym z małżonków, jest ona jednocześnie spowinowacona z drugim małżonkiem. Schemat powinowactwa ojciec matka brak powinowactwa brat mąż + żona siostra powinowactwo syn córka pokrewieńcym ”wzajemny” obowiązek alimentacyjny między ojczymem a macochą a pasierbami. W przepisach


Prawo w aktach sc

1) Nie ma jednej uniwersalnej definicji rodziny . ART. 10, 23, 27 małżeństwo rodzina rodzice + dzieci rodzina mała (sformalizowana oparta o węzeł małżeński) konkubinat to nie rodzina, bo nie jest sformalizowany rodzice (małżeństwo) + dzieci adoptowane (też rodzina w rozumieniu kro) rodzice + dzieci jednego z małżonków (dawniej dominował pogląd, że to nie rodzina) Pokrewieństwo: w sensie biologicznym: więzy krwi łączące pewne osoby, dla prawa nie ma znaczenia dopóki nie zostanie normatywnie ustalone. Pokrewieństwo biologiczne i prawne. Linie: prosta i boczna pokrewieństwo w linii prostej: kiedy dana osoba pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od innej pokrewieństwo w linii bocznej: każda 1 osoba nie pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od drugiej, ale obie maja co najmniej jednego wspólnego przodka Krewni w linii prostej: wstępni zstępni wszyscy krewni danej osoby w l. pr. którzy, od tej osoby pochodzą bezpośrednio lub pośrednio Stopnie pokrewieństwa są liczone przy uwzględnieniu urodzin koniecznych do powstania stosunku pokrewieństwa między konkretnymi osobami przy czym w l. pr. nie uwzględniamy w tych obliczeniach faktu urodzenia się wstępnego względem którego ustalamy stopień pokrewieństwa innej osoby, a w linii bocznej faktu urodzenia się najbliższego wspólnego przodka Powinowactwo (art. 26) więź łącząca małżonka z krewnymi drugiego małżonka Powinowactwo w linii prostej wszyscy krewni w linii prostej drugiego małżonka Powinowactwo w linii bocznej wszyscy krewni w linii bocznej drugiego małżonka odpowiadają stopniom pokrewieństwa drugiego małżonka z danym krewnym Pr. rodzinne to ta część systemu prawnego, która reguluje najważniejsze na danym etapie rozwoju społecznego więzi prawo rodzinne . W Polsce do tych więzi aktualnie zalicza się: małżeństwo, pokrewieństwo (także sztuczne - adopcja), powinowactwo, opiekę nad małoletnim, kuratelę dla dziecka poczętego a nie urodzonego. Wszystkie te więzi manifestowane są jednocześnie zazwyczaj w sferze uczuciowej, a ów silny ładunek emocjonalny leżący u podłoża tych relacji determinuje zakres oraz sposób, metodę regulacji. Wiele pożądanych przez prawodawcę zachowań podmiotów st. prawnorodz. nie nadaje się z istoty do przymusowego wyegzekwowania.

źródło:justitia.pl