piątek, maj 31, 2024
niedziela, 13 styczeń 2019 22:54

Konstytucja

Ustawa zasadnicza państwa zawierająca w swej treści normy prawne wyposażone w najwyższą moc prawną , regulujące podstawy ustroju politycznego i społecznego. W swej treści zawierają decyzje o charakterze politycznym, postanowienia dotyczące sposobu tworzenia prawa, akt prawny nadrzędny wobec innych aktów prawnych (ustanowienie obowiązujących w danym kraju ).

Treść konstytucji 3 grupy dyspozycji konstytucyjnych :

1. Dyspozycje tworzące status rządzących.

2. Deklaracje praw tzn. określenie sytuacji prawnej jednostek.

3. Dyspozycje o charakterze formalnym (proceduralne ,ustanowienie zmian i urzeczywistnienie konstytucji)

Ad.1. Z jednej strony chodzi o organy w imieniu państwa sprawdzających władzę i piastunów tych organów (ludzi) , organizacja wykonywania władzy ale i statut państwa jako osoby prawnej, 3 formy : legislacyjna, egzekucyjna, sądowa. Rozdział i zakres kompetencji z przydzielonych dla poszczególnych organów i określenie piastunów tych organów, określenie składu władzy, czasu na jaki wyposażony w kompetencje, gwarancja działań na podstawie prawa , procedura działań. - szczegółowość i ogólność konstytucji dla realizacji i urzeczywistnienia konst. wymagana dodatkowe akty, które je uzupełniają czy też tworzą, ramy dział. Dla zapewnienia zrealizowania konst. Konstytucje nie są w stanie uchronić się przed tym by zapobiec wydawaniu aktów pr. niższej rangi. a) ustawy organiczne ,we Francji służą rozwiązaniu i uszczegółowieniu problemów. Regulaminy wewnętrzne parlamentów akt, który uzupełnia lub służy jej realizacji.

Ad. 2. Deklaracje praw (jaki zakres treść deklaracji, współcześnie d. p. Dla obywateli zawarte w konstytucji, w coraz mniejszym stopniu zawarte gwarancje praw - zależne od innych czynników. Zakres treściowy tych deklaracji bardzo się rozszerzył na gr. Ratyfikowane przez państwa, które mają swoje konstytucje. Stworzenie procedury realizacji tych praw ( kiedy prawa jednostki obywateli bywają naruszone przez organy państwa).

Ad 3. Dyspozycje formalne dotyczące stanowienia zmian konstytucji i odpowiednich instytucji.

a) Moc konstytucji najwyższa moc prawna - akt wyposażonyw najw. moc pr.: jej normy stanowią podstawę ,a jednocześnie punkt wyjścia dla całego systemu prawnego kraju nadrzędna pozycja konst. całego systemu prawnego

b) Wola suwerena ( autorytet ), która znalazła swój wyraz w konst.

c) Nadrzędność konst. ma zagwarantować zgodność całego systemu pra- wnego - parlament musi być wierny konstytucji. Powinien stanowić ustawy zgodne z konstytucją ( nie można wydać zapowiedzi aktów niezgodnych z konstytucją ). W celu zapewnienia zgodności z konst. służy ustanowienie odpowiednich konstrukcji polityczno - prawnych

Treść konstytucji: Jej istota i charakter jako ustawy zasadniczej zakreślają jej treści. Co uznać za treści, które powinny się tu znaleźć. Każdorazowo jej treść będzie wyrazem pewnej koncepcji przyjętej przez autorytet ustawodawczy. Istotną rolę odgrywają założenia ideologiczne , które mogą być bardzo przeciwstawne w różnych państwach. XX w. Europa - 2 schematy formujących treści konstytucji :

a) zawarte określenie suwerena, podmiotu władzy, kto jest źródłem władzy. Sposób realizacji przez tych, którzy są podmiotem regulacji dotyczących roli jednostki w państwie prawa i wolności obywateli organizacja aparatu państwowego na zasadzie podziału władz

b) W państwach socjalistycznych ( Europa płd. - wsch. ) - sprawy podmiotu władzy - określenie ustroju społ. - ekon - zasada organizacji aparatu państwowego (ale na zasadzie jedności) - podmiot władzy ( lud pracujący miast i wsi ). Konst. treść - transformacja poglądów ugrupowań społecznych i politycznych, sprawujących władzę. Doniosłość postanowień konst. różna w zależności od tego, w którym miejscu w konstytucji to postanowienie zawarte. Zasady naczelne : określenie charakteru ustroju, typ państwowości, syntetyczny - wyraz treści konst.

źródło: www.justitia.pl

Więcej w tej kategorii: Prawo konsytycyjne »