czwartek, 03 styczeń 2019 18:57

Odsetki za zwłokę w zapłacie

Dłużnik, który reguluje zobowiązanie pieniężne z opóźnieniem musi się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek. Wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. Strony umowy mogą określić inną niż odsetki ustawowe wysokość odsetek tzw. umownych,

które dłużnik zobowiązuje się zapłacić w przypadku nieterminowego uregulowania podstawowego zobowiązania pieniężnego. Przepisy prawne mogą ograniczyć możliwość pobierania odsetek wyższych od odsetek ustawowych.

Podstawowe zagadnienia dotyczące odsetek uregulowane zostały w Kodeksie Cywilnym, który stanowi:

Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
§ 3. Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. Rozporządzenie to może zakazać zastrzegania, jak również pobierania odsetek wyższych od tych, które określa jako maksymalne.

Art. 360. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Odsetki mającharakter świadczenia ubocznego w stosunku do świadczenia głównego, będącego właściwym przedmiotem zobowiązania. Są one przy tym ściśle związane ze świadczeniem głównym.

Zasadą jest, że nie nalicza się odsetek od zaległych odsetek (zasada anatocyzmu). Są jednak pewne wyjątki: art. 482, par. 1 od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie odsetek od zaległej sumy.

Roszczenie o odsetki staje się osobno wymagalne w każdym dniu opóźnienia i w zawiązku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia. Okres przedawnienia odsetek wynosi trzy lata.

W przypadku nieterminowego uregulowania zobowiązania niepieniężnego strony umowy, z której wynika konieczność spełnienia świadczenia niepieniężnego mogą ustalić kary umowne w przypadku niewypełnienia zobowiązania w przewidzianym umownie terminie. Kary umowne mogą polegać na obowiązku wypłaty określonej wartości pieniężnej lub spełnieniu innego świadczenia. Nie jest dopuszczalne stosowanie kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z zobowiązań pieniężnych.
źródło:windykacja.pl

© 2013-2020 by SN2.EU