środa, czerwiec 19, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 22:38

Prawo celne - definicja

Prawo celne to zespół norm prawnych regulujących dokonywanie obrotu handlowego z zagranicą oraz pobierania z tego tytułu danin w tym: ceł oraz innych należności celnych, a także kontrolowanie tego obrotu.

Cło jest to świadczenie:
# powszechne,
# pieniężne,
# ogólne,
# bezzwrotne,
# przymusowe,
# nieodpłatne,
# jednostronnie ustalane przez państwo – na podstawie obowiązujących przepisów.
Cło zbiera się od towarów przywożonych i wywożonych oraz przewożonych tzw. tranzytowych.

Źródłami prawa celnego w Polsce są:
# Konstytucja (w szczególności art. 217),
# wielostronne i bilateralne (dwustronne) umowy międzynarodowe (układ stowarzyszeniowy Polski ze wspólnotami europejskimi; ustawa o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu – WTO; Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA; umowa między RP a Europejskim Stowarzyszeniem Handlu; międzynarodowa umowa przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR.; konwencja celna w/s karnetu ATA; konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym SAD;
# ustawy (kodeks celny, ustawy okołocelne, o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym; o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny; o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych; ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych;

Funkcja gospodarcza prawa celnego polega na zamierzonym oddziaływaniu na podmioty potencjalnie zobowiązane do zapłaty cła, mających nakłonić je do podejmowania pożądanych przez państwo działań.
Funkcja fiskalna polega na dostarczanie dochodów państwa

W związku z funkcjonalnością poszczególnych ceł możemy je usystematyzować w dwie grupy ceł: fiskalnych i gospodarczych.
Cła fiskalne – wywozowe
Cła gospodarcze – nakładane w celu realizacji polityki gospodarczej państwa
· Reglamentacyjne – określają i limitują rodzaj i rozmiary obrotów towarowych z zagranicą (tyle ile jest potrzebna np. 1 000 ton, 500 sztuk)
· Protekcyjne – to cła przywozowe mające na celu ochronę produkcji krajowej (umożliwienie jej konkurencji na rynku wewnętrznym z towarami importowanymi, kiedy ich produkcja tam jest tańsza niż tu)
· Prohibicyjne – cła ustalane w wysokości niewspółmiernie dużej w stosunku do wartości towarów, faktycznie zmierzają do uczynienia nieracjonalnym importu lub exportu towarów, dzięki temu państwo reguluje obrót tymi dobrami. Chronią one rynek krajowy i w dużym stopniu zastępują zakazy administracyjne.
· Antydumpingowe – chronią rynek wewnętrzny i produkcję krajową przed sprowadzeniem do Polski towarów po zaniżonych cenach.

źródło: www.justitia.pl

Więcej w tej kategorii: « Taryfa celna