środa, czerwiec 19, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 22:29

Pochodzenie towaru

Kwestia właściwego ustalenia pochodzenia towaru, wobec dużych różnic w wysokości stawek celnych, w zależności od kraju lub regionu, z którego towar pochodzi, będzie miała istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących przywozu towarów na polski obszar celny.

Szczególnego znaczenia nabiera ta kwestia przy określaniu dla danego towaru właściwej dla niego stawki celnej a więc możliwości zastosowaniu konwencyjnej, preferencyjnej stawki celnej lub też stawki obniżonej w wyniku zawartej umowy o strefie wolnego handlu.
Określenie niepreferencyjnego pochodzenia towaru będzie miało istotne znaczenie przy: stosowaniu stawek celnych konwencyjnych lub autonomicznych taryfy celnej, stosowaniu ograniczeń ilościowych, zakazów przywozu lub wywozu oraz środków ochrony rynku czyli środków polityki handlowej, sporządzaniu i wydawaniu przez uprawnione organizacje świadectw potwierdzających pochodzenie towarów.
Kodeks celny zawiera definicje towarów całkowicie uzyskanych lub wytworzonych w danym kraju i uznanych za pochodzące z tego kraju.
Towary wytworzone przez więcej niż jeden kraj np. przy produkcji wyrobu gotowego w jednym kraju z użyciem półproduktów pochodzących z kilku krajów, uznawane są za pochodzące z kraju, w którym podlegały ostatniej istotnej, ekonomiczne uzasadnionej, obróbce lub przeróbce, która to spowodowała wytworzenie nowego produktu lub stanowiła jego istotny etap.
Przepisy kodeksu wykluczają uznanie towaru za pochodzący z kraju obróbki lub przetworzenia., w przypadku gdy celem obróbki lub przetworzenia było obejście przepisów o pochodzeniu towaru. Obowiązek ustalenia, czy taki przypadek miał miejsce spoczywa na organie celnym.
Niepreferencyjne pochodzenie towaru dokumentowane jest świadectwem pochodzenia towaru wydawanym przez uprawnione do tego przez państwo organizacje, najczęściej zrzeszające producentów i eksporterów. W Polsce świadectwa pochodzenia towarów wydaje Krajowa Izba Gospodarcza.
Rada Ministrów ustala sposób dokumentowania pochodzenia towaru, zasady i tryb ustalania pochodzenia oraz określa, towary, których pochodzenie musi być obligatoryjnie udokumentowane świadectwem pochodzenia.
Równie istotne znaczenie będzie miało ustalenie preferencyjnego pochodzenie towarów, gdyż pozwoli to na stosowanie: stawek celnych preferencyjnych DEV i LDC, stawek celnych obniżonych w wyniku zawartych umów o strefach wolnego handlu. Dokumentowanie pochodzenia towarów z krajów i regionów najmniej rozwiniętych i rozwijających się odbywa się, według reguł, określonych przez Radę Ministrów. W stosunku do krajów korzystających z preferencji celnych, ze względu na umowy o wolnym handlu, zawarte z tymi krajami, stosuje się reguły pochodzenia towarów i sposób ich dokumentowania, określone w tychże umowach.

źródło: www.justitia.pl

Więcej w tej kategorii: « Wartość celna towaru Taryfa celna »