sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 07:38

Pojęcie administracji gospodarczej i jej głowne obszary

Administracja publiczna jest to:

1. w znaczeniu podmiotowym:
* struktury organów powołanych i wyodrębnionych do realizacji zadań publicznych
* ludzie zatrudnieni w tych organach
2. w znaczeniu przedmiotowym:
* przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach

Administracja gospodarcza jest pojęciem węższym w stosunku do adminisrtracji publicznej. Administracja gospodarcza to ta część administracji, która dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Administracja gospodarcza regulowana jest prawem administracyjnym gospodarczym.

Organy administracji gospodarczej:

* naczelni ministrowie
* terenowe organy administracji ogólnej
* wojewodowie
* jednostki samorządu terytorialnego
* jednostki administracji nie zespolonej (np. urzędów miar)

Funkcje administracji gospodarczej:

* policja
* ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego
* zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego
* reglamentacja ochrona rynku wewnętrznego
* przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji
* stabilizacja rynku
* zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
* piecza administracyjna
* zapewnienie ludności odpowiednich świadczeń materialnych i niematerialnych
* zarząd mieniem publicznym
* opieka nad majątkiem powszechnego użytku (np. drogi publiczne)
* opieka nad mieniem podmiotów użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale)
* zarząd publicznym majątkiem produkcyjnym (np. przedsiębiorstwa państwowe)
* prowadzenie działalności gospodarczej
* utrzymywanie przedsiębiorstw o niskiej rentowności, ale niezbędnych ze względu na interesy zbiorowe interwencjonizm państwowy
* roboty publiczne
* prowadzenie działalności gospodarczej w celu zwiększenia dochodów budżetowych

Najważniejszymi instrumentami osiągania celów administracji gospodarczej są:

* wydawanie aktów administracyjnych
* pomoc finansowa (dotacje, subwencje, ulgi, itp.)
* pomoc niematerialna (np. w zakresie doradztwa i szkoleń, promocja eksportu)
* interwencja na rynku (np. zakupy interwencyjne w razie załamania cen na rynku)

 

źródło: justitia.pl