środa, czerwiec 19, 2024
wtorek, 26 wrzesień 2023 20:37

Restrukturyzacje jako szansa dla firm: od kryzysu do odbudowy

restrukturyzacje restrukturyzacje fot: materiały prasowe

Dynamiczny rynek stale wymusza na wszystkich przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmian w jego funkcjonowaniu. W ich obliczu firmy nierzadko znajdują się w sytuacji kryzysowej, w której zagrożona zostaje ich płynność finansowa. W takich okolicznościach przydatne są restrukturyzacje, a dzięki profesjonalnemu doradztwu restrukturyzacyjnemu firmy mają szansę zdobyć cenne wsparcie, które umożliwi im utrzymanie się na rynku.

Czym są restrukturyzacje?

Celem restrukturyzacji jest przede wszystkim przywrócenie zdolności przedsiębiorstwa do stabilnego funkcjonowania oraz spłacenia swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W kontekście formalnego postępowania restrukturyzacyjnego celem jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwem a jego wierzycielami w kwestii zmiany warunków spłaty długów. To nie tylko korzystne dla przedsiębiorstwa, ale także dla wierzycieli, którzy mają szansę odzyskać swoje środki.

Ponadto restrukturyzacja ma na celu zminimalizowanie ryzyka bankructwa firmy, co z kolei wpływa na utrzymanie miejsc pracy.

Dla kogo restrukturyzacje okażą się przydatne?

Restrukturyzacja stanowi opcję, która może okazać się przydatna dla różnych rodzajów przedsiębiorstw znajdujących się w trudnych sytuacjach finansowych. Do grupy tej zaliczają się firmy, które znalazły się w sytuacji niewypłacalności lub są zagrożone utratą płynności finansowej.

Prawo restrukturyzacyjne określa trzy główne powody, które kwalifikują firmę jako niewypłacalną:

  • brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań w sposób trwały

  • zaległości przekraczające trzy miesiące (co powoduje domniemanie niewypłacalności)

  • przekroczenie przez sumę długów wysokości majątku spółki przez okres dłuższy niż dwa lata

Aby przystąpić do procesu restrukturyzacji, przedsiębiorstwo musi spełnić kluczowy warunek, który polega na udowodnieniu, że ma potencjał uniknięcia niewypłacalności i jest zdolne do kontynuowania swojej działalności. Wówczas proces restrukturyzacji może pomóc firmie odzyskać płynność finansową i uniknąć upadłości.

Jak wdrożyć restrukturyzacje w firmie? Przebieg procesu

Aby przedsiębiorstwo mogło przejść proces restrukturyzacji, dłużnik jest zobligowany do złożenia wniosku o rozpoczęcie odpowiedniego postępowania, co ma na celu zaakceptowanie i zatwierdzenie układu między dłużnikiem a wierzycielami, co w efekcie umożliwi restrukturyzację zadłużenia. Decyzję o wdrożeniu postępowania restrukturyzacyjnego podejmuje sąd (a w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, decyzji nie podejmuje sąd, ale dłużnik wespół z dłużnikiem) na podstawie oceny ryzyka, które podejmują wierzyciele.

Następnie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny przeprowadza restrukturyzację jednoosobowej firmy lub spółki. W zależności od rodzaju postępowania, pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od sporządzenia spisu wierzytelności, który uwzględnia wszystkich wierzycieli objętych układem i określa wartość ich wierzytelności. Następnie wierzyciele otrzymują propozycje układowe i głosują nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.

Wierzyciele mogą zatwierdzić układ poprzez zgodę ustalonej liczby uczestników zgromadzenia. Następnie decyzja przedkładana jest sądowi, który oficjalnie zatwierdza układ - w tym samym momencie wchodzi on w życie, a dłużnik jest zobligowany prawnie do jego wykonania. Jeśli jednak wierzyciele nie zaakceptują układu, to sąd zakończy postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacje - podsumowanie

Restrukturyzacje jako uregulowane prawnie postępowania stały się nieodłącznym ogniwem naprawy finansowej przedsiębiorstw w Polsce. To skomplikowane i wieloetapowe działania, które mają na celu ocalenie przed upadłością firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki nim firma zyskuje szansę na kontynuowanie działalności i spłatę należności w dogodny dla niej sposób. Należy pamiętać, że wdrożenie restrukturyzacji wymaga starannego planowania i profesjonalnego wsparcia ze strony doradcy restrukturyzacyjnego.