piątek, 04 styczeń 2019 21:47

Strony postępowania

Stronami postępowania w sprawach o wykroczenia są oskarżyciel publiczny, obwiniony oraz pokrzywdzony. Rolę oskarżyciela publicznego ustawodawca zastrzegł przede wszystkim dla policji, jednak w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w kodeksie pracy, a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

piątek, 04 styczeń 2019 21:39

Właściwości sądu

Właściwość sądów ustawodawca określił w sposób następujący. W I instancji właściwe do orzekania w sprawach o wykroczenia są sądy rejonowe, a w przypadku czynów popełnionych przez żołnierzy - wojskowe sądy garnizonowe. Stanowi o tym art. 9 § 1 kodeksu: w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10 (a więc spraw odnoszących się do żołnierzy).

piątek, 04 styczeń 2019 21:36

Kryminalistyka

KRYMINALISTYKA
Placówki, których funkcjonowanie przyczynia się do rozwoju polskiej kryminalistyki:
- Instytut Ekspertyz Badawczych w Krakowie (toksyny, dokumenty, pismo, wypadki komunikacyjne.

W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o post. uproszczonym z zachowaniem przepisów odrębnego rozdziału – omówionego poniżej.

piątek, 04 styczeń 2019 21:28

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe polega na ty, że zamiast rozprawy sąd w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu bez udziału stron, z własnej inicjatywy i na pdst. materiałów zebranych w dochodzeniu orzeka o winie i o karze wydając wyrok nakazowy.

© 2013-2020 by SN2.EU