środa, maj 29, 2024
środa, 23 grudzień 2020 14:54

Faktoring rozwiązanie dla firm w czasie pandemii

Faktoring Faktoring

Faktury z opóźnionym terminem płatności to powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym forma rozliczeń między przedsiębiorstwami. Wydłużony termin płatności może wynosić od 7 do nawet 120 dni.

W dużej mierze zależy to od wartości faktury oraz wzajemnego zaufania kontrahentów. Wszystko przebiega normalnie na linii producent - hurtownia - odbiorca, kiedy każdy z nich realizuje swoje zobowiązania w terminie. Każdy z nich może zaplanować sobie realizowanie własnych zobowiązań w zależności od wpływających należności. System przestaje funkcjonować w przypadku opóźnień.

 

Niebezpieczny zator płatniczy

Z należności za faktury przedsiębiorca realizuje zapłaty za dostawę towaru, materiały potrzebne do produkcji, wypłaty dla pracowników, koszty wynajmu lokalu, opłaty za media, zobowiązania wobec ZUS i US. Oczywiście ma to dokładnie rozplanowane na przeciągu całego miesiąca.

Małe opóźnienia nie powodują większych perturbacji, natomiast duże, mogą powodować zaległości w terminowym regulowaniu własnych należności i powstanie zatorów płatniczych, które są bardzo niebezpieczne.

Warunkiem funkcjonowania każdej firmy jest zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorca myślący długofalowo nie musi mieć zysków, bo inwestuje je w rozwój firmy, ale musi mieć bieżący przepływ gotówki, który pozwala mu na realizowanie bieżących zobowiązań. Ma to kluczowe znaczenie dla ogólnego bilansu firmy.

Faktury nie opłacone w terminie najczęściej zakłócają płynność finansową przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie czasu mogą prowadzić do zatorów płatniczych i niewypłacalności, a w ostateczności do bankructwa. Dodatkowe źródła finansowania poprzez kredyty, wsparcie rodziny, są rozwiązaniami tylko na krótki okres czasu.

Zatory płatnicze działają jak klocki domina, niewypłacalność jednej firmy powoduje niewypłacalność kolejnej, następnej itd.

W okresie pandemii jest to szczególnie niebezpieczne, wiele firm musi przerwać swoją działalność czasami z dnia na dzień. Nie mają czasu na to, by zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami i ograniczyć wielkość strat, to bardzo niebezpieczne dla dalszego rozwoju firmy, a nawet jej istnienia. W takiej sytuacji pomocny może być faktoring.

liczenie zysków

liczenie zysków

 

Co jest faktoring

Faktoring to usługa świadczona przez banki lub wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Faktoring pozwala na utrzymanie płynności finansowej. 

Firma faktoringowa przejmuje na siebie wypłacanie wartości faktur z odroczonym terminem płatności i na niej spoczywa obowiązek odzyskania należności.

Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzymuje na konto w ciągu 24 godzin 80-90 % kwoty za fakturę i w zasadzie nic go więcej nie interesuje. Ściągnięcie wymaganej kwoty należy do firmy faktoringowej.

Usługi faktoringowe prowadzi wiele banków, najczęściej pojawiającym się wymogiem jest zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Jest to wynikiem rodzaju faktoringu. W przypadku wyspecjalizowanych firm taki wymóg nie istnieje.

Sprawdź szczegóły tutaj.

Jak działa faktoring?

Działanie faktoringu jest w zasadzie proste, to ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Jest to szczególnie ważne w przypadku kiedy faktury mają długie terminy płatności, które w rzeczywistości są nieoprocentowanym kredytem kupieckim. Dzięki temu wiele firm może nie tylko prowadzić swoją działalność gospodarczą, ale także się rozwijać.

Nie zawsze jednak wszyscy kooperanci przestrzegają terminów płatności, kilkudniowe opóźnienie nie ma wpływu na bieżące wydatki i bieżącą działalność firmy, ale większe opóźnienia mogą mieć wpływ na jej kondycję finansową. Skorzystać z faktoringu mogą skorzystać wszystkie firmy prowadzące sprzedaż towarów lub usług.

W celu zmniejszenia ryzyka firma może skorzystać z usług faktoringowych. To dobre rozwiązanie, w którym uczestniczą trzy podmioty gospodarcze:

  • faktor (firma świadcząca usługi faktoringowe),
  • faktorant (przedsiębiorca korzystający z faktoringu),
  • kontrahent (przedsiębiorca  zobowiązany do zapłaty za towar lub usługi).

Umowę podpisują dwie strony, czyli faktor i faktorant. To oni ustalają szczegóły umowy, terminy wypłat, cenę faktoringu, zakres odpowiedzialności, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Na czym polega faktoring?

Każdy przedsiębiorca chcący zabezpieczyć swoje należności ma do wyboru trzy rodzaje faktoringu, które pozwolą mu zachować płynność finansową. Różnią się one przede wszystkim formą finansowania i stopniem odpowiedzialności za ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Do wyboru są:

  • faktoring pełny,
  • faktoring niepełny,
  • faktoring mieszany.

Faktoring pełny to zdecydowanie najlepsza forma faktoringu. Nazywany jest także faktoringiem właściwym lub bez regresu. Faktor wypłaca przedsiębiorcy najczęściej 90 % wartości faktury i przejmuje na siebie całą odpowiedzialność za należną fakturę. To na nim spoczywa forma dochodzenia należności i wyegzekwowanie zadłużenia. Faktorant (przedsiębiorca) nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Faktoring pełny może mieć formę jawną lub niejawną. W tej pierwszej dłużnik dostaje pisemną informację o przejęciu długu i zmianie konta bankowego. W drugiej dłużnik przekazuje zobowiązania na konto faktoranta, a ten przesyła je na konto  faktora. Ten następnie wypłaca pozostałą część faktury.

Koszt faktoringu niepełnego jest niższy, ale na faktorancie spoczywa więcej obowiązków. Należność za fakturę dostaje w ciągu 24 godzin i ma środki na realizację bieżącej działalności gospodarczej. To na nim spoczywa monitowanie kontrahenta i dochodzenie płatności po przekroczeniu terminu płatności. Jeżeli jest to nieskuteczne, musi zwrócić należności firmie faktoringowej. Taką formę faktoringu najczęściej stosują banki i przed podpisaniem umowy faktoringu sprawdzają zdolność kredytową faktoranta.

Faktoring mieszany to połączenie obu wcześniej opisanych form. W umowie dodatkowo zamieszczona jest wysokość kwoty odpowiedzialności faktora, jej przekroczenie przenosi odpowiedzialność na faktoranta.

Ile kosztuje faktoring? wszystko zależy od rodzaju podpisanej umowy faktoringowej i stopnia odpowiedzialności faktora, zawsze określana jest procentowo od kwot brutto na fakturze.

Korzyści z usług faktoringu

Usługa faktoringu gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe firmy i chroni przed utratą płynności finansowej i zatorami płatniczymi. To bardzo istotne dla jej rozwoju, planowanie inwestycji i terminowe regulowanie własnych płatności.

Faktoring jest znacznie korzystniejszy niż kredyt bankowy, przede wszystkim dlatego, że nie wymaga zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia majątkowego. Wystarczy wybrać firmę faktoringową i podpisać z nią umowę wraz z upoważnieniami i dokonać cesji wierzytelności, zabezpieczeniem jest wystawiona faktura.

W przypadku długich terminów płatności, dzięki faktoringowi i przejęciem ryzyka przez faktora można zaoszczędzić na odsetkach kredytu, czy odsetkach za przekroczenie terminów własnych zobowiązań, koszty faktoringu będą zdecydowanie niższe.