środa, czerwiec 12, 2024
wtorek, 29 listopad 2022 16:44

Odroczenie wykonania kary – co to oznacza?

odroczenie wykonania kary odroczenie wykonania kary pixabay

Ograniczenie wolności w postaci kary pozbawienia wolności jest obecnie najcięższą karą, jaką przewiduje nasz porządek prawny.

Nic zatem dziwnego, że wielu skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym w obliczu nieuchronnie zbliżającego się widma odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym zastanawia się nad możliwymi sposobami uniknięcia tego obowiązku. Z pomocą przychodzi sam ustawodawca, który między innymi w kodeksie karnym wykonawczym wskazał możliwe sposoby legalnego opóźnienia wykonania wyroku.

Jedną z powyższych metod jest właśnie złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary. Instytucja ta stanowi wyjątek od zasady bezzwłocznego wykonania kary, ponieważ skutecznie złożony wniosek o odroczenie kary działa w ten sposób, że nie dochodzi w ogóle do rozpoczęcia wykonania kary.

Podkreślenia wymaga również fakt, że odroczenie wykonania kary możliwe jest tylko w przypadku kary pozbawienia wolności. Natomiast wniosek ten okaże się bezskuteczny w przypadku kary aresztu.

Przesłanki odroczenia wykonania kary

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego wyróżniamy obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz fakultatywne odroczenie wykonania kary.

Niemniej jednak, zanim przejdziemy do charakterystyki obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek to wskazać należy na jeden podstawy warunek, który dotyczy obu możliwych odroczeń kary. Mianowicie, odroczyć można tylko i wyłącznie taką karę, której skazany odbywania jeszcze nie rozpoczął. Innymi słowy, skazany może wnioskować o odroczenie kary, jeżeli nie trafił jeszcze do zakładu karnego. Więcej szczegółowych informacji o odroczeniu wykonania kary znaleźć można pod tym adresem: https://odroczenie-kary.pl/odroczenie-wykonania-kary/.

OBLIGATORYJNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Jeżeli zaistnieją wskazane w przepisach przesłanki, to sąd ma obowiązek udzielić skazanemu odroczenia wykonania kary. Karę odracza się na tak długo, jak długo będzie istnieć przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie kary.

Obligatoryjne odroczenie kary następuje w sytuacji, w której skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. 

Podstawą do obligatoryjnego odroczenia jest opinia i zaświadczenie od biegłego lekarza z odpowiedniego zakresu medycyny. Nieistotna jest opinia bliskich skazanego, czy innego lekarza.

Zważając na powyższe, obligatoryjne odroczenie wykonania kary to prosta sytuacja procesowa. Zależy ona bowiem jedynie od obiektywnych przesłanek, które jednoznacznie wskazują na niemożność odbywania kary w zakładzie karnym. W razie ustania przyczyny będącej podstawą obligatoryjnego odroczenia sąd ma prawo do umieszczenia skazanego w więzieniu.

FAKULTATYWNE ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Fakultatywne odroczenie wykonania kary jest najczęściej spotykanym w praktyce. Dotyczy ono bowiem sytuacji, w których sąd może - ale nie ma prawnego obowiązku - odroczyć karę.

Sąd fakultatywnie odracza wykonanie kary na okres do 6 miesięcy, jeżeli zajdą ku temu przesłanki powodujące, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Niemożliwe jest wskazanie wszystkich konkretnych sytuacji, których zaistnienie byłoby przesłanką do fakultatywnego odroczenia. Tym samym każde zdarzenie może być podstawą do fakultatywnego odroczenia wykonania kary, jeżeli zostanie odpowiednio uzasadnione. Wskazuje się, że przykładem podstawy do fakultatywnego odroczenia jest choroba członka rodziny wymagająca opieki, którą jest w stanie zagwarantować tylko i wyłącznie skazany.

Dodatkowo fakultatywne odroczenie kary może nastąpić w stacji, w której zakład karny jest przeludniony, a powierzchnia celi na 1 osobę wynosi mniej niż 3 m2. W takim wypadku nie musi wystąpić warunek zbyt ciężkich skutków osadzenia dla skazanego lub jego rodziny.