środa, czerwiec 12, 2024
piątek, 05 maj 2023 13:19

Sprawozdanie BDO - termin składania i inne ważne informacje dla przedsiębiorców

Sprawozdanie BDO Sprawozdanie BDO pixabay

Sprawozdanie BDO to dokument, w którym przedsiębiorca musi określić ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku oraz informacje dotyczące sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie BDO składa się do 15 marca za rok poprzedni. Przeczytaj więcej na jego temat.

 

 

Jak składać sprawozdanie BDO?

Jeżeli działalność podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO na wniosek, to przedsiębiorca musi złożyć taki wniosek przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem rządowej strony internetowej poświęconej BDO. Po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu znajdziesz tam zakładkę „WNIOSKI”, a po kliknięciu w nią, pojawi się nowa strona i przycisk + NOWY WNIOSEK. Tu będziesz mógł stworzyć wniosek rejestracyjny. Teraz urząd ma 30 dni na nadanie indywidualnego numeru rejestrowego w BDO.

Gdy podmiot go otrzyma, to uzyska dostęp do wszystkich funkcji systemu teleinformatycznego. Ewidencja wytwarzanych odpadów jest prowadzona przy pomocy dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Czym się różnią?

Karta ewidencji odpadów - KEO powinna być uzupełniana w zakładkach „WYTWORZONE” i „PRZEKAZANE” (dla wytwórców odpadów). Służy do ewidencjonowania ilości wytworzonych i przekazanych odpadów zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu.

Karta przekazania odpadów - KPO służy do monitorowania przekazywanych odpadów. Jest wystawiana bezpośrednio przed przekazaniem odpadu i zawiera takie dane jak kod i rodzaj odpadu, masę odpadu, miejsce odbioru, dane firmy transportującej i przejmującej odpad, numer rejestracyjny pojazdu odbierającego odpad oraz datę i godzinę odbioru.

Oczywiście elektroniczny system BDO umożliwia także składanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami. W tym celu należy wybrać opcję „Sprawozdawczość” i wybrać odpowiedni rodzaj sprawozdania. Następnie należy wypełnić formularz, podając dane firmy oraz dotyczące wytwarzanych odpadów i sposobu ich gospodarowania. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie grożą kary finansowe.

Obecnie sprawozdanie składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu BDO - nie ma już opcji składanie sprawozdania w formie papierowej. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca musi składać sprawozdania za każdy rok obowiązywania przepisów, także te z lat poprzednich.

Co grozi za niewypełnienie obowiązku złożenia sprawozdania BDO?

Niewypełnienie obowiązku złożenia sprawozdania BDO wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Przedsiębiorca, który złoży sprawozdanie BDO po terminie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek ustawowych doliczonych do opłat wynikających ze sprawozdania. Dotyczy to sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Dodatkowo, przedsiębiorca, który nie złożył sprawozdania BDO, może zostać ukarany grzywną, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń. W przypadku sprawozdań komunalnych, składanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, złożenie sprawozdania BDO po terminie wiąże się z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów i składać sprawozdania?

W myśl ustawy o odpadach, nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Firma, która wytwarza jedynie odpady komunalne, czyli takie o składzie i charakterze jak odpady z gospodarstw domowych, jest zwolniona z tego obowiązku. Jednakże nie tylko tego rodzaju firmy nie muszą prowadzić ewidencji odpadów, ale również wszyscy przedsiębiorcy, którzy generują ilości i rodzaje odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. W dokumencie tym wskazane są rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Warto zauważyć, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie oznacza, że przedsiębiorca może nielegalnie pozbywać się swoich odpadów. Wszystkie odpady powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska.